ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช
นักวิจัย : นพรัตน์ พรมมหาไชย
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , เวิลด์ไวด์เว็บ , เว็บแคช , เว็บเซิร์ฟเวอร์ , ยูอาร์แอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743473033 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ยูอาร์แอลเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งบ่งบอกรายละเอียดของการใช้บริการเว็บสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลช่วยในการออกแบบเว็บแคชให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือช่วยในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การใช้บริการเว็บ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับข้อมูลปริมาณการใช้งานเว็บแคชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีข้อมูลคำขอทั้งหมด 64.7 ล้านคำขอ เป็นข้อมูลที่ไม่นำมาวิเคราะห์เนื่องจากมีข้อผิดพลาดอยู่ร้อยละ 1.44 ลักษณะที่จะทำการวิเคราะห์คือ ความยาว ความลึกของเส้นทาง และนามสกุลแฟ้มข้อมูลของยูอาร์แอล ตัววัดที่ใช้คืออัตราส่วนของจำนวนข้อมูลที่พบในแคชเทียบกับจำนวนครั้งที่ให้บริการทั้งหมด และอัตราส่วนของปริมาณข้อมูลที่พบในแคชเทียบกับปริมาณข้อมูลให้บริการทั้งหมด จากการวิเคราะห์พบว่าจากคำขอทั้งหมด มีความยาวยูอาร์แอลโดยเฉลี่ย 55.94 ตัว ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 36.29 แต่ค่าเฉลี่ยของคำขอที่พบในแคชเป็น 47.64 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.19 ในขณะที่คำขอที่ไม่พบในแคชมีค่าเฉลี่ย 63.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 46.82 นั่นคือที่ความยาวยูอาร์แอลค่าน้อยๆ มีโอกาสเป็นข้อมูลที่พบในแคชมากกว่าที่ความยาวยูอาร์แอลมากๆ ส่วนความลึกเส้นทางโดยเฉลี่ยของคำขอทั้งหมดเป็น 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.67 ค่าเฉลี่ยของคำขอที่พบในแคชเป็น 4.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 และคำขอที่ไม่พบในแคชมีค่าเฉลี่ย 4.98 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.07 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันมากทำให้ค่าความลึกเส้นทางเป็นคุณสมบัติที่ไม่ชัดเจนเท่าใดนัก สำหรับนามสกุลแฟ้มข้อมูลที่มีโอกาสพบในแคชสูงคคือ แฟ้มข้อมูลประเภทรูปภาพ (gif และ jpg) แฟ้มข้อมูลภาษาเอชทีเอ็มแอล (htm, html และ default file) แฟ้มข้อมูลสื่อประสม (mpg และ mp3) นามสกุลแฟ้มข้อมูลที่มีการเรียกใช้มากแต่มีโอกาสพบในแคชต่ำได้แก่ cgi, pl, asp, shtml และแฟ้มข้อมูลที่ไม่มีนามสกุล

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ พรมมหาไชย . (2543). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพรัตน์ พรมมหาไชย . 2543. "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพรัตน์ พรมมหาไชย . "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
นพรัตน์ พรมมหาไชย . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.