ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ
นักวิจัย : นฤมล จุลมกร
คำค้น : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ , คนพิการ -- การจ้างงาน , การสื่อสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741760329 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ และปัจจัยทางสังคมที่สนับสนุนงานของคนพิการ รวมไปถึงปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสารในการจัดหางานให้คนพิการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่จัดหางานคนพิการ 5 คน คนพิการ 30 คนและสถานประกอบการ 10 แห่งที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี พ.ศ. 2547 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานคนพิการนั้นมีเจ้าหน้าที่ฯ เป็นตัวแปรสำคัญในการสื่อสาร ซึ่งไม่มีลักษณะของการสื่อสารที่เป็นแบบแผนชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ฯ ตามสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ โดยใช้วิธีการสื่อสารในการสร้างความเป็นกันเองเพื่อโน้มน้าวใจคนพิการ การสร้างความสนใจเพื่อขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ การจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างโอกาสพบปะระหว่างสถานประกอบการกับคนพิการ และการประชาสัมพันธ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ทางด้านปัจจัยทางสังคมที่สนับสนุนงานของคนพิการ ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านครอบครัวปัจจัยด้านระบบการศึกษา ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และปัจจัยด้านแนวนโยบายการจ้างงาน ที่มี ช่วยส่วนผลักดันในการพัฒนางานสำหรับคนพิการ อันยังผลให้คนพิการรู้จักคุณค่าของตนเอง อีกทั้งปัจจัยเหล่านั้นยังแสดงถึงการที่สังคมเปิดโอกาส และยอมรับความสามารถของคนพิการ ในส่วนของปัญหาด้านการสื่อสารในเรื่องการจัดหางานให้คนพิการนั้น พบว่า ขาดระบบการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ มีการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ยังไม่มีความชำนาญ การใช้ภาษามือที่ใช้ในการสื่อสารกับคนพิการประเภทการได้ยินฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหางาน และการบริการแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมทักษะสำหรับการประกอบอาชีพของคนพิการยังไม่มีเพียงพอ ซึ่งผลของปัญหา และอุปสรรคเหล่านี้ทำให้การพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการมีประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

บรรณานุกรม :
นฤมล จุลมกร . (2548). กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล จุลมกร . 2548. "กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล จุลมกร . "กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
นฤมล จุลมกร . กลยุทธ์การสื่อสารของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการในกระบวนการจัดหางานให้คนพิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.