ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
นักวิจัย : ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
คำค้น : เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู , นิวตรอน , ค่าวิกฤต (วิศวกรรมนิวเคลียร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741303971 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การประยุกต์เทคนิคโมดูลาร์ในแบบจำลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมาณค่าวิกฤตของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อาศัยสมการการแพร่สำหรับนิวตรอนพลังงานเดียว แล้วประมาณด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่อง ชุดสมการที่วิเคราะห์ได้จากการประมาณค่าเชิงตัวเลข ถูกนำมาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณค่าวิกฤต โดยใช้ชื่อว่า "MTAC" กระบวนการทดสอบโปรแกรมมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ความสามารถในการคำนวณซ้ำ ความสามารถในการทำนายผลล่วงหน้าเทียบกับค่าทางทฤษฎี และเปรียบเทียบผลการคำนวณที่ได้จากแบบจำลองต่างๆ ที่กำหนดขึ้น กับวิธีมอนติคาร์โลโดยใช้โปรแกรม MCNP 4A ผลการดำเนินงานพบว่า การคำนวณค่าวิกฤตจากโปรแกรม MTAC มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับแบบจำลอง ที่มีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบบ่อยครั้ง (ทั้งการปรับเปลี่ยนทางเรขาคณิตและทางวัสดุ) ทั้งนี้โดยให้ผลโดยรวมในระดับหนึ่งสอดคล้องกับผลจากโปรแกรม MCNP 4A ข้อดีของโปรแกรม MTAC คือ สามารถเพิ่มหรือลดส่วนประกอบย่อย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ในแบบจำลองที่พิจารณาได้ง่าย ข้อจำกัดของโปรแกรม MTAC ในการใช้งานส่วนหนึ่ง เป็นผลโดยตรงมาจากสมการการแพร่กับพฤติกรรมของนิวตรอนในระบบ และวัสดุตัวกลางที่นิวตรอนเคลื่อนที่ผ่าน ขนาดของแบบจำลองแกนปฏิกรณ์ที่เหมาะสม และข้อจำกัดที่เกิดจากวิธีการคำนวณ ข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ทำให้การประมาณค่าวิกฤต มีความแม่นยำในระดับหนึ่งเท่านั้น

บรรณานุกรม :
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . (2543). เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . 2543. "เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . "เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ . เทคนิคโมดูลาไรซ์สำหรับการประมาณค่าวิกฤต ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.