ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์
นักวิจัย : ปัทมา คงบุญ
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , ทัศนคติ , ความต้องการ (จิตวิทยา) , รายการกรองสถานการณ์ , รายการโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741308515 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ อยู่ในระดับต่ำ มีทัศนคติที่ดีต่อรายการกรองสถานการณ์ และมีความต้องการรายการกรองสถานการณ์ในระดับปานกลาง 2. การเปิดรับรายการมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ 3. การเปิดรับรายการไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชน ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ 4. ทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของประชาชน ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ 5. การเปิดรับรายการไม่สามารถอธิบายความต้องการของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ได้

บรรณานุกรม :
ปัทมา คงบุญ . (2543). การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา คงบุญ . 2543. "การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา คงบุญ . "การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ปัทมา คงบุญ . การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.