ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : ธนิตา แสนคำ
คำค้น : หนังสือพิมพ์ , ข่าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสถียร เชยประทับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743466371 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันและปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลแตกต่างกันอย่างไร หนังสือพิมพ์รายวันแต่ละประเภทเสนอข่าวและคุณค่าข่าวในหน้าหนึ่งแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งต้องการศึกษาว่าแบบแผนประเภทเนื้อหาข่าวและแบบแผนคุณค่าข่าวในหน้าหนึ่งสอดคล้องกับการคัดเลือกข่าวของนายทวารข่าวสารหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวันและการวิจัยเชิงสำรวจ โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างนายทวารข่าวสารของหนังสือพิมพ์รายวัน 8 ชื่อฉบับ จำนวน 54 คน ผลการวิจัยพบว่า : 1. ปัจจัยด้านคุณค่าข่าวมีอิทธิพลมากที่สุดต่อดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน 2. หนังสือพิมพ์รายวันคุณภาพเสนอข่าวหนักมากกว่าข่าวเบาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หนังสือพิมพ์รายวันปริมาณไม่ได้เสนอข่าวเบามากกว่าข่าวหนัก 4. แบบแผนประเภทเนื้อหาข่าวที่รายงานในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนแบบแผนคุณค่าข่าวที่รายงานในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแต่ละฉบับไม่มีความสัมพันธ์กัน 5. แบบแผนประเภทเนื้อหาข่าวและแบบแผนคุณค่าข่าวที่รายงานในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันมีความสัมพันธ์กับการคัดเลือกข่าวของนายทวารข่าวสารเพียงบางส่วน

บรรณานุกรม :
ธนิตา แสนคำ . (2543). ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิตา แสนคำ . 2543. "ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนิตา แสนคำ . "ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธนิตา แสนคำ . ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.