ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย
นักวิจัย : อธิคม สุวรรณประสิทธิ์
คำค้น : วัฒนธรรมทางการเมือง , นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนุสรณ์ ลิ่มมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741714424 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา 2545 และศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวการต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองที่มีต่อลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกเหล่านี้ โดยมีสมมติฐานว่า ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกในปัจจุบันมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอำนาจนิยม และลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกในปัจจุบันเป็นผลมาจากตัวการต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง ในการศึกษานี้ ได้ใช้นักเรียนนายร้อยทหารบกทั้งหมดที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นชั้นปีสูงสุดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 143 นาย เป็นประชากรวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์และแนวความคิดทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกชั้นปีที่ 5 ดังกล่าว ผลการศึกษาวิจัยพบว่านักเรียนนายร้อยทหารบกชั้นปีที่ 5 ที่ทำการศึกษา มีลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นผลมาจากตัวการต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง แต่น่าจะเกิดจากอิทธิพลของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาและเรียนรู้ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเองเป็นหลัก

บรรณานุกรม :
อธิคม สุวรรณประสิทธิ์ . (2545). วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิคม สุวรรณประสิทธิ์ . 2545. "วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิคม สุวรรณประสิทธิ์ . "วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อธิคม สุวรรณประสิทธิ์ . วัฒนธรรมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยทหารบกไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.