ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES
นักวิจัย : วิรุฬห์ สายคณิต
คำค้น : mathematics , physics , research , Thailand , theoretical science , คณิตศาสตร์ , ประเทศไทย , ฟิสิกส์ , วิจัย , วิทยาศาสตร์ทฤษฎี
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3880007 , http://research.trf.or.th/node/1661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฟอรัมวิทยาศาสตร์ทฤษฎี (FTS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ มาตรฐานการค้นคว้าวิจัยทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีและคณิตศาสตร์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ตระหนักถึงความสำคัญและได้ให้การสนับสนุนทางการเงินโดยทันที เป้าหมายของ FTS เริ่มเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยในแต่ละปีที่ผ่าน มามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในสามปีที่ผ่านมานี้ภายใต้การสนับสนุนทางการ เงินจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่เพิ่มมากขึ้นถือได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพและ การพัฒนา เพื่อให้ FTS เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลได้สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก การเพิ่มการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ FTS นับเป็นการตัดสินใจที่ดีเยี่ยม ทำให้เกิดการ พัฒนาทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศไทย และการพัฒนาครั้งนี้นับเป็น ก้าวกระโดที่สำคัญสู่ความเป็นสากล ดังจะเห็นได้จาก 1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับสากลอันดับหนึ่งทางด้านฟิสิกส์ 6 ผลงาน 2. มีความร่วมมือกับนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน จากสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ ความเชื่อถือในต่างประเทศ โดยการเชิญนักฟิสิกส์เหล่านั้นมาพำนักในประเทศไทย เป็นเวลานาน และนอกจากนี้ FTS ยังสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ภายใน ประเทศอีกด้วย 3. จัดให้มีการประชุมทางวิชาการนานาชาติขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ภาย ในประเทศมีโอกาสได้รับความรู้เพิ่มเติมจากนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ ทั้งโดยการ บรรยายเป็นทางการและจากการพูดคุยกัน 4. สร้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผลงานของนักศึกษาเหล่านี้บางส่วน ได้รับการตีพิมพืในวารสารระดับสากลชั้นนำทางด้านฟิสิกส์ 5. ประสานความร่วมมือทางด้านคณิตศาสตร์ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6. สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศในสาขาวิชาที่ ตนเองมีความชำนาญ 7. จัดหาหนังสือ วารสาร ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์สื่อสารทางไกลเพื่อให้นักวิจัยในประเทศ ได้รับรู้ความก้าวหน้า รวมทั้งผลงานใหม่ๆ ทั้งในด้านฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ได้อย่าง รวดเร็ว 8. จัดการประชุมประจำปีเพื่อนำเสนอความสำเร็จของ FTS ต่อ สกว. โดยการประชุมเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2541 เป็นการประชุมครั้งที่ 3 และเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเงินทุนที่ได้ รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคงจะลดน้อยลงกว่านี้มากหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจาก สกว. นอกจากความสำเร็จที่กล่าวมานี้การสนับสนุนจากสกว. ยังได้สร้างสรรให้เกิดบรรยากาศของการ วิจัยที่เป็นอิสระตามแรงบันดาลใจของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายให้เกิดขึ้น ท่านที่กำลังอ่านรายงาน ฉบับนี้อยู่คงจะมองเห็นได้ไม่ยากว่า ความสำเร็จที่ FTS ได้รับนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็น ประโยชน์ต่อประเทศของเราอย่างไร ผลงาน - ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูรายละเอียดใน list of publication) Forum for Theoretical Science (FTS) was founded in 1986 with the purpose of raising the low standard of research in theoretical sciences and mathematics. Chulalongkorn University realized the importance of this goal and immediately gave financial support to FTS. The goal of FTS was progressively being realized, each year the quality of research was improving significantly. Three years ago the Thailand Research Fund (TRF) recognizing the achievements of FTS gave significant financial support to FTS in order to accelerate its growth towards becoming a center of excellence with respect to international standards. This was a wise decision because with the additional funding FTS was able to do much more to develop physics and mathematics in Thailand. We have taken a very big step towards international standards as is shown by the following: 1) six publications in international physics journals of the first order 2) collaboration with many outstanding physicists from highly respected scientific institutions abroad and also establishing cooperation between scientists in Thailand. This was done by inviting them to come to Thailand for long stays. 3) holding international conferences in Thailand so that local scientists can learn from internationally established foreign scientists both by formal lectures and informal talks. 4) graduating graduate students whose theses are of such good quality that some of them were published in the best physics journals. 5) co-ordinating mathematics activity between Chulalongkorn University, Chiang Mai University and the Suranaree University of Technology. 6) supporting local scientists to go to conferences abroad that are directly related to their fields of expertise. 7) obtaining the best books and telecommunications equipment so that local researchers can get the latest results in both physics and mathematics immediately. 8) holding yearly conference to demonstrate to the TRF what our accomplishments were. The 17 September 1998 conference was the third and final conference for the three year period of our last grant. These excellent achievements would be greatly diminished without the generous support of the TRF. We now have created an exciting atmosphere where ideas are flowing freely and inspiring all scientists in Thailand. Anyone reading the details of the report can easily see the details of what FTS has achieved. It is a valuable asset and resource of our country. We look forward to what we can attain with the second three year grant from the TRF. We are very optimistic that we can accomplish even more than we did with the first three year grant. Publication (please see on list publication)

บรรณานุกรม :
วิรุฬห์ สายคณิต . (2542). A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิรุฬห์ สายคณิต . 2542. "A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิรุฬห์ สายคณิต . "A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
วิรุฬห์ สายคณิต . A PROPOSAL FOR UPGRADING THE FORUM FOR THEORETICALSCIENCE FTS TO BE A CENTRE OF THEORETICAL SCIENCES. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.