ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธรีรัตน์ เชมนะสิริ
คำค้น : โสเภณี , การค้าประเวณี , นักศึกษา , ค่านิยม , สังคมประกิต , ปัญหาสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741730691 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาและทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ นักศึกษาหญิงตัดสินใจประกอบอาชีพโสเภณี รวมถึงขั้นตอนการกลายเป็นโสเภณี และชีวิตประจำวันของกลุ่มนักศึกษาหญิงโสเภณีหญิงในปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนักศึกษาหญิงโสเภณีจำนวน 10 คน เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม นอกจากนี้ยังใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลและจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ พร้อมไปกับการมีสมมติฐาน 7 ข้อเพื่อสรุปหาสาเหตุของการประกอบอาชีพโสเภณีของกลุ่มนักศึกษาหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยเรื่องนี้มีสมมติฐานทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 1. ครอบครัวมีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี 2. กลุ่มเพื่อนมีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี 3. สื่อมวลชนมีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี 4. ค่านิยมมีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี 5. รายได้มีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี 6. การผิดหวังในความรักมีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี 7. การมีเพศสัมพันธ์มาก่อนมีผลต่อการเป็นนักศึกษาหญิงโสเภณี ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับสมมติฐาน 5 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 4, 5 และ 7

บรรณานุกรม :
ธรีรัตน์ เชมนะสิริ . (2545). ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรีรัตน์ เชมนะสิริ . 2545. "ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรีรัตน์ เชมนะสิริ . "ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ธรีรัตน์ เชมนะสิริ . ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.