ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก
นักวิจัย : ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
คำค้น : ภาษาไทย -- การออกเสียง , ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , การค้นข้อสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล , บุญเสริม กิจศิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743469443 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5383
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

นำเสนอขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก เพื่อการค้นคืนข้ามภาษา คำทับศัพท์ที่อนุญาตให้ใช้เป็นข้อคำถาม จะเป็นคำทับศัพท์ระหว่างคำภาษาอังกฤษกับคำภาษาไทย ซึ่งจะสามารถค้นคืนข้ามภาษาได้โดยไม่ต้องอาศัยพจนานุกรม ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสคำทับศัพท์ ใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กแบบแบ็กพรอพาเกชัน เรียนรู้วิธีการเข้ารหัสคำ โดยรับข้อมูลขาเข้าเป็นตัวอักขระที่สนใจทีละตัว พร้อมทั้งตัวอักขระข้างเคียงหน้าหลังข้างละสี่ตัวของคำ และให้ข้อมูลขาออกเป็นรหัสเสียงของอักขระขาเข้านั้น แล้วนำรหัสคำที่ได้ไปเปรียบเทียบรหัสคำแบบประมาณ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสคำที่นำเสนอให้ค่าเฉลี่ยของค่าแม่นยำ และค่าเรียกคืนสูงถึง 81.91 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีคำภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และ 84.41 เปอร์เซ็นต์ในกรณีคำภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทย เมื่ออนุญาตให้มีความแตกต่างของรหัส ที่นำมาเปรียบเทียบได้ไม่เกินหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง . (2543). การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง . 2543. "การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง . "การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง . การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.