ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม
นักวิจัย : สุพัชรินทร์ โทวนิช
คำค้น : ทันตกรรมเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743330178 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพทางคลินิกของรอยบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินในฟันหน้าน้ำนม ที่มีการเตรียมโพรงฟันแบบโดฟเทล กลุ่มตัวอย่างเป็นรอยผุคลาส III ในฟันหน้าน้ำนมจำนวน 98 โพรงฟัน จากเด็ก 34 คน อายุเฉลี่ย 3 ปี 11 เดือน แบ่งตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบสลอท และแบบโดฟเทลกลุ่มละ 49 โพรงฟัน ในตัวอย่างทั้งหมดสามารถจัดกลุ่มตามการศึกษาแบบสปลิทเมาท์ได้ 36 คู่ จากเด็ก 26 คน อายุเฉลี่ย 4 ปี ในแต่ละคู่ประกอบด้วยโพรงฟัน แบบสลอท และแบบโดฟเทล หลังการเตรียมโพรงฟันทำการบูรณะด้วยคอมโพสิทเรซิน Herculite XRV ร่วมกับสารช่วยการยึดติด Optibond FL ตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต ทำการประเมินความแนบตามขอบ รูปร่างทางกายวิภาค การผุซ้ำตามขอบ และการเปลี่ยนสีตามขอบของคอมโพสิทเรซิน ในระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยใช้สถิติ Median test สำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และใช้สถิติ Wilcoxon sign rank test สำหรับกลุ่มศึกษาแบบสปลิทเมาท์ โดยใช้ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า การบูรณะฟันแบบคลาส III คอมโพสิทเรซินในฟันหน้าน้ำนมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของคุณภาพทางคลินิกระหว่างรูปแบบการเตรียมโพรงฟันแบบสลอท และแบบโดฟเทลในทุกด้านของการประเมินในระยะ 6 และ 12 เดือน ทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและกลุ่มศึกษาแบบสปลิทเมาท์ (p>0.05) และในระยะ 12 เดือน จากตัวอย่างทั้งหมดพบรอยบูรณะแบบสลอทอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดร้อยละ 84.4 และแบบโดฟเทลพบร้อยละ 80.9 และพบอัตราการล้มเหลวของการบูรณะฟันในรอยบูรณะแบบสลอทร้อยละ 4.5 แบบโดฟเทลพบร้อยละ 4.8 ในกลุ่มตัวอย่างแบบสปลิทเมาธ์พบรอยบูรณะแบบสลอทที่อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดร้อยละ 90.3 และแบบโดฟเทลร้อยละ 83.9 และพบอัตราการล้มเหลวของรอยบูรณะฟันทั้ง 2 แบบเท่ากันคือร้อยละ 3.2 โดยทั้งหมดเกิดจากการเปลี่ยนสีตามขอบ

บรรณานุกรม :
สุพัชรินทร์ โทวนิช . (2542). การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัชรินทร์ โทวนิช . 2542. "การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุพัชรินทร์ โทวนิช . "การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุพัชรินทร์ โทวนิช . การเปรียบเทียบผลการประเมินทางคลินิกของการบูรณะฟันคลาส III คอมโพสิทเรซินแบบโดฟเทล และแบบสลอท ในฟันหน้าน้ำนม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.