ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน
นักวิจัย : สมิทธ์ ฉัตรภูติ
คำค้น : อัลตราโซนิกส์ , โฮลด์อัพ -- การวัด , การถ่ายเทมวล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , เลอสรวง เมฆสุต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9746394312 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5339
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้เป็นการทดลองนำเทคนิคอัลทราโซนิกมาใช้กับคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน (RDC) เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการวัดค่าโฮลด์อัพ โดยคอลัมน์สกัดแบบจานหมุนที่ใช้ศึกษามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.05 เซนติเมตร ยาว 108 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานหมุน และวงแหวนสถิต เท่ากับ 2.4 และ 3.0 เซนติเมตร ตามลำดับ จำนวนคอมพาร์ตเมนต์ เท่ากับ 43 ชั้น อัลทราโซนิกทรานสดิวเซอร์ที่ใช้มีขนาดเส้นผ่านศูนยกลางผิวหน้า 1.5 เซนติเมตร ความถี่ 1 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับระบบอิมัลชันที่ใช้คือ โทลูอีน (วัฏภาคกระจาย)-น้ำ และศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อค่าโฮลด์อัพ ได้แก่ อัตราการไหลของวัฏภาคกระจาย เท่ากับ 0.01-0.08 ลิตรต่อนาที อัตราการไหลของวัฏภาคต่อเนื่อง เท่ากับ 0.1-0.8 ลิตรต่อนาที และความเร็วรอบจานหมุน เท่ากับ 300-800 รอบต่อนาที ตามลำดับ พบว่าเมื่อให้อัตราการไหลของวัฏภาคต่อเนื่อง และความเร็วรอบจานหมุนคงที่ อัตราการไหลของวัฏภาคกระจายมีผลต่อค่าโฮลด์อัพ โดยโฮลด์อัพมีค่าเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลของวัฏภาคกระจาย สำหรับอัตราการไหลของวัฏภาคต่อเนื่องต่อค่าโฮลด์อัพ เมื่ออัตราการไหลของวัฏภาคกระจายและความเร็วรอบจานหมุนมีค่าคงที่ โฮลด์อัพมีค่าลดลงเมื่ออัตราการไหลของวัฏภาคต่อเนื่องเพิ่มขึ้น และผลของความเร็วรอบจานหมุนมีผลเพียงเล็กน้อยต่อค่าโฮลด์อัพ จากการทดลองได้เปรียบเทียบโฮลด์อัพที่วัดด้วยวิธีอัลทราโซนิก และวิธีวัดประมาตรโดยตรงในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุนย่อส่วนที่มี geometry ของคอลัมน์ใกล้เคียงกันกับคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน พบว่ามีค่าใกล้เคียงกันและน่าเชื่อถือโดยมีค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าโฮลด์อัพเท่ากับ 0.019 และคิดเป็นร้อยละ 7.73 ค่าโฮลด์อัพที่วัดได้ด้วยเทคนิคอัลทราโซนิกในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุนนี้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.010-0.499 และความสัมพันธ์ของค่าโฮลด์อัพกับตัวแปรที่ทำการศึกษาคือ Phi = 0.7188 (Qc/Qd)-0.7604

บรรณานุกรม :
สมิทธ์ ฉัตรภูติ . (2542). เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมิทธ์ ฉัตรภูติ . 2542. "เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมิทธ์ ฉัตรภูติ . "เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สมิทธ์ ฉัตรภูติ . เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.