ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์
นักวิจัย : สมจิตต์ อัครวรมาศ
คำค้น : การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล , กล้องวีดิทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329323 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5348
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขั้นตอนและโปรแกรมการวิเคราะห์และประมวลผลภาพเพื่อทำการตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์จากภาพนิ่งที่ได้จากกล้องวีดิทัศน์ โดยใช้ภาพแอนะลอกที่ถ่ายในมาตรฐานระบบ PAL ที่ความละเอียดภาพ 768x576 มีความลึกสีที่ 16 บิต และแปลงภาพชุดให้มาอยู่ในรูปแบบของภาพดิจิทัลแบบ AVI และลดความลึกสีลงมาเป็นภาพระดับเทาขนาด 8 บิต หลังจากนั้นนำไปประมวลผลภาพ โดยการปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยการหาค่าเฉลี่ยภาพและการวิเคราะห์ฮีสโตแกรม แล้วนำไปผ่านขั้นตอนการตรวจจับขอบภาพและปรับปรุงขอบภาพด้วยวิธี Hough & De-Hough Transform แล้วนำภาพที่ได้ทำการปรับปรุงขอบภาพจนสมบูรณ์แล้วไปเปรียบเทียบกับวัตถุต้นแบบที่ได้ทำการเก็บขนาดมิติเอาไว้ และจะทำการประเมินการเปรียบเทียบว่าวัตถุที่ตรวจจับได้กับวัตถุต้นแบบเป็นวัตถุที่มีรูปร่างเช่นเดียวกันหรือไม่ ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้การตรวจจับจอภาพคอมพิวเตอร์เป็นวัตถุต้นแบบในการทำวิจัย โดยทดลองกับภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 200 ภาพชุดแต่ละภาพชุดมีภาพจำนวน 10 ภาพ ในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงขั้นตอนของการนำภาพจากกล้องวีดิทัศน์มาประยุกต์ใช้และข้อจำกัดต่างๆ ของการนำภาพจากกล้องมาประยุกต์ และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากกล้องเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของภาพที่ได้จากกล้องวีดีทัศน์ เช่นความไม่คมชัดของภาพ ปริมาณแสงของภาพที่ถ่ายสว่างหรือมืดเกินไป และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเหลื่อมซ้อนกันของจอภาพที่เกิดจากการวางตำแหน่งของกล้อง การเรียงตัวกันของจอภาพที่ทำการถ่ายและระยะจากกล้องถึงวัตถุจากผลการวิจัยที่ได้พบว่าภาพที่ถ่ายจากห้องปฏิบัติการต่างๆ สภาพปกติภายใต้แสงจากหลอดฟูลเรซเซ็นท์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จำนวน 200 ภาพชุด โดยโปรแกรมใช้ขั้นตอนวิธีที่ได้นำเสนอ ในงานวิจัยนี้สามารถตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ได้ประมาณ 90% โดยส่วนของจอภาพที่ไม่สามารถตรวจหาได้เกิดจากคุณภาพของภาพบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ และการเหลื่อมซ้อนกันของจอภาพ

บรรณานุกรม :
สมจิตต์ อัครวรมาศ . (2542). การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมจิตต์ อัครวรมาศ . 2542. "การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมจิตต์ อัครวรมาศ . "การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สมจิตต์ อัครวรมาศ . การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.