ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน
นักวิจัย : สุธีรา ตังสวานิช
คำค้น : การศึกษาทางไกล , การวางแผนหลักสูตร , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การพัฒนาบุคลากร , สถาบันการเงิน , ธนาคารและการธนาคาร , สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ตันธนะเดชา , ชาติชาย ศรีรัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770928 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความพร้อม และความต้องการในการศึกษาทางไกลของพนักงานสถาบันการเงินภาคธนาคาร 2) พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน 3) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงานตามแนวคิดองค์กรในอนาคต 4) ประเมินรูปแบบความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 504 คน คือ ผู้บริหารระดับสูง กลาง และระดับปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินรูปแบบความร่วมมือ แบบประเมินบทเรียนด้านการออกแบบบทเรียนและเนื้อหา วิธีดำเนินการวิจัยคือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา ความพร้อม และความต้องการในการศึกษาทางไกล โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 2) ศึกษา/วิเคราะห์เอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดองค์กรในอนาคตของ Mitroff, Mason and Pearson (1994) ทฤษฎีและแนวคิดกระบวนการสร้างพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการ M-ALERT เพื่อเป็นแนวคิดในการพิจารณาจัดรูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกล โดยการสังเคราะห์เอกสาร 3) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลจำนวน 6 รายวิชา 4) พัฒนาเนื้อหารายวิชาแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ (Globalism) เป็นบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต 5) ตรวจสอบและประเมินบทเรียนทางอินเทอร์เน็ตรายวิชาแนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ (Globalism) โดยผู้เชี่ยวชาญ 6) ทดลองเรียนทางไกล โดยพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาในเขตจังหวัดชลบุรี จำนวน 20 คน 7) ตรวจสอบและประเมินรูปแบบความร่วมมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) สถาบันการเงินภาคธนาคารยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ 2) ปัญหาและความต้องการ คือ ขาดหลักสูตรที่เน้นความรู้เรื่องที่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ และมีความต้องการความรู้ดังกล่าว 3) ความพร้อม ได้แก่ พนักงานสามารถเลือกเวลาเรียนเวลาใดก็ได้ ด้วยตนเอง (Self-study) 4) รูปแบบความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกล จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ การว่าจ้าง (Outsourcing) การเลือกใช้บริการ (Shopping) การร่วมลงทุนพัฒนา (Matching) 5) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล 6 รายวิชาและพัฒนาสาระวิชา Globalism 1 สาระวิชาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาทางไกลที่ครบวงจร 6) พัฒนาเนื้อหาวิชา Globalism เป็นบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Blackboard 7) ผลการทดลองเรียนเนื้อหารายวิชา Globalism พบว่าการเรียนให้ความยืดหยุ่นกับผู้เรียน สบายใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ นำความรู้มาใช้ประโยชน์กับการทำงานได้โดยตรงมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับผู้สอนได้ดี สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เรียนก่อน หลังเวลางานได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นการเน้นการเรียนแบบนำตนเอง (Self-Directed Learning)

บรรณานุกรม :
สุธีรา ตังสวานิช . (2547). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีรา ตังสวานิช . 2547. "การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธีรา ตังสวานิช . "การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุธีรา ตังสวานิช . การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.