ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม
นักวิจัย : พรพิมล ประสงค์พร
คำค้น : การสอน , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ครูมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745313254 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา 2. ศึกษาแนวคิดของครูมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3. ศึกษาพื้นฐานการศึกษา สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมของครูมัธยมศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานครเขต 1 และ เขต 2 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเจาะจง ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการสอนของครู การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับครูและนักเรียน การสัมภาษณ์เจาะลึก การบันทึกความคิดเห็นของนักเรียน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ครูมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 2 แนวคิด คือ แนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม และแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม โดยครูผู้มีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมมีวิธีการสอนด้วยวิธีการอธิบายและแปลความ วิธีการสอนแบบตรง ส่วนครูผู้มีแนวคิดตามหลักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมมีวิธีการสอนโดยยึดหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิก วิธีการสอนแบบ KWL PLUS วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร วิธีการสอนแบบโครงงาน และการสอนแบบบูรณาการ ปัจจัยด้านพื้นฐานการศึกษาส่งผลในด้านความรู้ในเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูเฉพาะในวิชาที่สอน พื้นฐานทางสังคมที่ส่งผลต่อแนวคิดคือด้านสภาพแวดล้อม การเรียนรู้จากสังคมเพื่อนร่วมงาน ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ความต้องสนใจและความต้องการของสังคม พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อแนวคิดได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการขององค์กร ลักษณะผู้เรียน การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร จำนวนนักเรียน ความไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจของครู และพื้นฐานทางครอบครัว ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว การประสบกับปัญหาครอบครัว และปัญหาส่วนตัวของครู

บรรณานุกรม :
พรพิมล ประสงค์พร . (2547). แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล ประสงค์พร . 2547. "แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล ประสงค์พร . "แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พรพิมล ประสงค์พร . แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.