ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน
นักวิจัย : ปิลันธนา แสงจันทร์
คำค้น : ถ่านหิน -- การกำจัดกำมะถัน , น้ำมันเตา , น้ำมันปาล์ม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743327517 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การรวมกลุ่มกับน้ำมันเป็นกระบวนการทางกลที่ใช้ทำความสะอาดถ่านหิน อาศัยการผสมน้ำมันลงในสารแขวนลอยของถ่านหินในสารละลาย น้ำมันที่เติมลงไปนั้นจะจับกับส่วนของสารประกอบอินทรีย์ที่มีสมบัติไม่ชอบน้ำ ทำให้สามารถแยกส่วนของสารประกอบแร่ธาตุซึ่งมีสมบัติชอบน้ำออกจากถ่านหินได้ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงสามารถขจัดเถ้าและกำมะถันออกจากถ่านหิน งานวิจัยนี้ศึกษาการทำความสะอาดถ่านหินลิไนต์ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยการรวมกลุ่มกับน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเตา ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความสะอาดถ่านหิน ได้แก่ ชนิดน้ำมัน (น้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเตา) ปริมาณน้ำมัน (ร้อยละ 10-50 โดยน้ำหนักถ่านหิน) ขนาดถ่านหิน (ขนาดต่ำกว่า 75 ไมโครเมตร 75-250 ไมโครเมตร และ 250-500 ไมโครเมตร) ปริมาณถ่านหินในของผสม (ร้อยละ 10-50) และเวลาที่ใช้ในการรวมกลุ่มถ่านหิน (5-40 นาที) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่มถ่านหินด้วยน้ำปาล์มดิบสามารถขจัดเถ้าและกำมะถันได้ดีกว่าน้ำมันเตา ภาวะที่ดีที่สุดในการทดลอง คือ การรวมกลุ่มถ่านหินขนาดต่ำกว่า 75 ไมโครเมตรด้วยน้ำมันปาล์มดิบ ปริมาณถ่านหินในของผสมร้อยละ 15 อัตราส่วนระหว่างน้ำมันต่อถ่านหินร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก ใช้เวลาในการรวมกลุ่ม 15 นาที ซึ่งให้ผลในการขจัดเถ้าร้อยละ 70.68 ขจัดกำมะถันรวมร้อยละ 73.73 ขจัดกำมะถันไพไรต์ร้อยละ 96.76 ขจัดกำมะถันซัลเฟตร้อยละ 96.76 ขจัดกำมะถันอินทรีย์ร้อยละ 53.68 ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่มถ่านหินผสมน้ำมันร้อยละ 72.45

บรรณานุกรม :
ปิลันธนา แสงจันทร์ . (2542). การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิลันธนา แสงจันทร์ . 2542. "การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิลันธนา แสงจันทร์ . "การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปิลันธนา แสงจันทร์ . การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.