ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว
นักวิจัย : วรนาฏ ลือวรรณ
คำค้น : โครงการห้องเรียนสีเขียว , การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์ , นักเรียน -- ทัศนคติ , การเปิดรับสื่อมวลชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741302355 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5298
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวจำนวน 217 คน และกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวจำนวน 218 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 435 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ t-test ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว กับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว มีความรู้ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้า ทัศนคติต่อการประหยัดไฟแตกต่างกัน แต่มีพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน 2. การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ และทัศนคติต่อการประหยัดไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของนักเรียน 3. ตัวแปรที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าของนักเรียนได้แก่ การเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และทัศนคติต่อการประหยัดไฟฟ้า ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วรนาฏ ลือวรรณ . (2543). ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรนาฏ ลือวรรณ . 2543. "ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรนาฏ ลือวรรณ . "ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วรนาฏ ลือวรรณ . ประสิทธิผลโครงการห้องเรียนสีเขียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.