ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ
นักวิจัย : นครินทร์ ตังคะพิภพ
คำค้น : การทำโมเสกภาพ , การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล , ฮีสโตแกรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ โควาวิสารัช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741748035 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปรับปรุงการทำโมเสกภาพด้วยวิธี HECM/CM โดยนำเสนอวิธีการปรับปรุงการทำโมเสกภาพแนวระนาบ 3 ส่วนคือ การปรับปรุงวิธีการหาขอบและการกำหนดค่าขีดแบ่งเพื่อกำหนดความเป็นขอบ การปรับปรุงวิธีการเปรียบคู่และการกำหนดเกณฑ์การคัดออกด้วยเทคนิคการเปรียบคู่เชิงลำดับชั้น และการปรับปรุงการรวมภาพ โดยเน้นการปรับปรุงให้มีความถูกต้องมากขึ้นเป็นสำคัญ การปรับปรุงวิธีการหาขอบนั้นยังคงใช้วิธีการหาขอบด้วยวิธี Sobel แต่เปลี่ยนการกำหนดค่าขีดแบ่งเพื่อกำหนดความเป็นขอบใหม่โดยใช้ค่าขีดแบ่งที่ทำให้มีจำนวนจุดภาพที่เป็นขอบขึ้นอยู่กับแต่ละภาพโดยกำหนดให้มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของจุดภาพทั้งหมด การปรับปรุงวิธีการเปรียบคู่และกำหนดเกณฑ์การคัดออกด้วยเทคนิคการเปรียบคู่เชิงลำดับชั้นนั้นได้เปลี่ยนการเปรียบคู่ขอบจากค่าเฉลี่ย r.m.s. ของระยะทางแบบ 3-4 เป็นใช้ค่าดัชนีความคล้ายแทน โดยใช้การเปรียบคู่ขอบควบคู่ไปกับการเปรียบคู่สีด้วยอินเตอร์เซกชันของฮิสโทแกรมสีในทุกลำดับชั้นของการจัดเรียงภาพ และการปรับปรุงการรวมภาพใช้การประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้นคู่มาใช้กำหนดค่าน้ำหนักในการรวมสีของภาพสองภาพ และใช้ในโมเดลสี RGB แทนโมเดลสี HSV งานวิจัยนี้ได้ทดสอบกับชุดภาพนำเข้า 3 ประเภท คือภาพจากการตัดส่วนจากภาพขนาดใหญ่ ภาพจากการสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลและทำการประเมินผลการทำโมเสกภาพเป็นสองแบบ คือประเมินความถูกต้องของตำแหน่งการจัดเรียงภาพ และประเมินความถูกต้องของการรวมภาพ ผลการทดลองกับชุดภาพ 80 ชุดภาพ สรุปได้ว่าทั้งในด้านตำแหน่งของการจัดเรียงภาพและการรวมภาพนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้มีความถูกต้องมากกว่าวิธี HECM/CM

บรรณานุกรม :
นครินทร์ ตังคะพิภพ . (2546). การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นครินทร์ ตังคะพิภพ . 2546. "การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นครินทร์ ตังคะพิภพ . "การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
นครินทร์ ตังคะพิภพ . การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.