ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม
คำค้น : บุรุษ , สตรี -- ภาวะทางสังคม , สตรี -- ไทย , บทบาทตามเพศ , บทบาทสตรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อารง สุทธาศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741301189 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5243
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ชายต่อบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว โดยมีสมมติฐานหลักดังต่อไปนี้ 1. ผู้ชายจะคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทในครอบครัวตามแบบเดิม 2. ผู้ชายจะคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงไปจากเดิม จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวเชิงลบ 3. ผู้ชายจะคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทนอกครอบครัวน้อยลง 4. ผู้ชายจะมีความคาดหวังต่อบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวสอดคล้องกับความคาดหวังต่อบทบาทของผู้หญิงนอกครอบครัว การเก็บข้อมูลใช้วิธีแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 264 คน นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ชายโสด อีก 10 คน ข้อค้นพบหลักที่ได้จากการวิจัยคือ 1) ผู้ชายโสดในสังคมสมัยใหม่ยังคงคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทในครอบครัวตามแบบเดิมถ้าครอบครัวมีรายได้เพียงพอ 2) ผู้ชายยังคาดหวังต่อไปว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงไปจากเดิมจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวเชิงลบ 3) นอกจากนี้ผู้ชายจะคาดหวังให้ผู้หญิงมีบทบาทนอกครอบครัวน้อยลง และ 4) ความคาดหวังของผู้ชายต่อบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของเขาต่อบทบาทของเธอนอกครอบครัว

บรรณานุกรม :
ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม . (2543). ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม . 2543. "ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม . "ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม . ความคาดหวังของผู้ชายต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวในสังคมสมัยใหม่ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.