ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
นักวิจัย : รมณ คงสิมะชาติ
คำค้น : สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง , ความพอใจ , บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , การจัดหาวารสาร , ตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741757832 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5215
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้คือ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด หรือหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 50 แห่ง จำนวนแห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน และ บรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่จัดหาและติดต่อกับตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในห้องสมุดทั้ง 50 แห่งๆ ละ 1 คน ผลการวิจัย พบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ใช้บริการตัวแทนในประเทศ คัดเลือกตัวแทนด้วยเกณฑ์การติดต่อ ประเภทของบริการที่ใช้คือ บริการบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง อัตราค่าบริการที่ตัวแทนคิดให้กับห้องสมุดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละจากราคาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องแต่ละชื่อ และใช้วิธีการติดต่อกับตัวแทนทางโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง พบว่า บรรณารักษ์มีความพึงพอใจในระดับมากต่อบริการบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และวิธีการติดต่อกับตัวแทนทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ ส่วนอัตราค่าบริการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สำหรับปัญหาของบรรณารักษ์ในการใช้บริการจากตัวแทน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านการคิดอัตราค่าบริการ ด้านวิธีการติดต่อกับตัวแทน และด้านบริการ จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้ตัวแทนต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ภายในประเทศ ใช้บริการบอกรับวารสารวิชาการในรูปสิ่งพิมพ์ คัดเลือก ตัวแทนโดยพิจารณาประสิทธิภาพในการให้บริการ ใช้วิธีติดต่อกับตัวแทนทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากต่อบริการบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของตัวแทน 3) บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบปัญหาในระดับมากในด้านตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องดำเนินการทวงถามวารสารล่าช้า สามารถสรุปได้ว่า มีทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่กำหนดไว้ โดยส่วนที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐาน ข้อ 1 ในส่วนที่กำหนดว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ใช้ตัวแทนต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ภายในประเทศ คัดเลือกตัวแทนโดยพิจารณาประสิทธิภาพในการให้บริการและใช้วิธีติดต่อกับตัวแทนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้ตัวแทนในประเทศ คัดเลือกตัวแทนโดยพิจารณาจากการติดต่อสะดวก ใช้วิธีติดต่อกับตัวแทนทางโทรศัพท์และโทรสาร และสมมติฐานข้อ 3 ที่ผลการวิจัยพบว่า เป็นปัญหาในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
รมณ คงสิมะชาติ . (2546). ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รมณ คงสิมะชาติ . 2546. "ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รมณ คงสิมะชาติ . "ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
รมณ คงสิมะชาติ . ความพึงพอใจของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อบริการของตัวแทนบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.