ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
นักวิจัย : ชมนาด บุญอารีย์
คำค้น : วรรณกรรมพุทธศาสนา , พุทธศาสนา -- นวนิยาย , การวิเคราะห์เนื้อหา , พุทธศาสนา -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี วราทร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741744544 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นในด้านผู้จัดทำ ผู้จัดพิมพ์ รูปแบบการประพันธ์ เนื้อหา การนำเสนอเรื่อง ตัวละคร ลักษณะเด่นของหนังสือ และการจัดรูปเล่ม โดยใช้แบบวิเคราะห์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากหนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจำนวน 114 ชื่อเรื่อง ผลการวิจัยพบว่า ผู้แต่ง ผู้แปลและผู้วาดภาพประกอบหนังสือส่วนใหญ่เป็นฆราวาส ผู้จัดพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน แต่หนังสือส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยผู้จัดพิมพ์ภาครัฐ หนังสือ ส่วนใหญ่เป็นนวนิยาย โดยเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือ เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายพระไตรปิฎก (ชาดก) ส่วนใหญ่มีการนำเสนอเรื่องแบบบรรยาย มีตัวละครเป็นมนุษย์โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ลักษณะเด่นของหนังสือที่พบมากที่สุด คือ หนังสือชุด รองลงมาคือ หนังสือที่จัดพิมพ์ในโอกาสพิเศษ และหนังสือได้รับรางวัล ในด้านการจัดรูปเล่ม พบว่า หน้าปกในเป็นส่วนประกอบที่พบมากที่สุด หนังสือส่วนใหญ่มีขนาด 6 หน้ายก (14.8 x 21 ซม.) ใช้ตัวอักษรขนาด 17 พ้อยท์ และมีปกเป็นปกอ่อนอาบมัน จำนวนหน้าของหนังสือที่พบมากที่สุดคือ 51-100 หน้า และส่วนใหญ่มีภาพประกอบเป็นภาพลายเส้นขาวดำ

บรรณานุกรม :
ชมนาด บุญอารีย์ . (2546). การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชมนาด บุญอารีย์ . 2546. "การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชมนาด บุญอารีย์ . "การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ชมนาด บุญอารีย์ . การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.