ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส
นักวิจัย : เจริญพร ตรีเนตร
คำค้น : พยาบาลห้องผ่าตัด , การพัฒนาตนเอง , พยาบาล -- การฝึกอบรม , วิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิราพร เกศพิชญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741310056 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา ตามปรัชญาการศึกษาแบบ Hermeneutic Phenomenology (Heidegger, 1927/1962 cited in Leonard, 1989; Juethong, 1998) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้ฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 15 คน ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการบันทึกเทป แล้วนำข้อความที่ได้จากการถอดความแบบคำต่อคำ ประโยคต่อประโยค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบการแปลความข้อมูล (Leonard, 1989) ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การพัฒนาตนเองมี 6 ประเด็นหลัก โดยแบ่งตามช่วงระยะเวลาของประสบการณ์ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการฝึกอบรม ระยะระหว่างการฝึกอบรม และระยะภายหลังการฝึกอบรม ประเด็นหลักของประสบการณ์การพัฒนาตนเองในระยะก่อนการฝึกอบรมมี2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปรารถนาในการเรียนรู้ในต่างแดน และ 2) การประเมินตนเองและการเตรียมความพร้อม ประเด็นหลักของประสบการณ์การพัฒนาตนเองในระยะระหว่างการฝึกอบรมมี 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 3) การแสวงหาแหล่งสนับสนุน 4) การไม่ละทิ้งความพยายาม และ 5) การปรับตัว ประเด็นหลักของประสบการณ์การพัฒนาตนเองในระยะภายหลังการฝึกอบรมมี 1 ประเด็นหลัก ได้แก่ 6) การประเมินผลการพัฒนาตนเอง จากผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้มองเห็นและเข้าใจประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารการพยาบาล ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และด้านการวิจัยทางการพยาบาล

บรรณานุกรม :
เจริญพร ตรีเนตร . (2543). ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจริญพร ตรีเนตร . 2543. "ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจริญพร ตรีเนตร . "ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เจริญพร ตรีเนตร . ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.