ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรคูณเลขอิงดรรชนีแบบอสมวารโดยใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรคูณเลขอิงดรรชนีแบบอสมวารโดยใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง
นักวิจัย : ปิยะ วราบุญทวีสุข
คำค้น : วงจรอะซิงโครนัส , อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง , ไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อาทิตย์ ทองทักษ์ , อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736118 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ในระบบเชิงเลขวีแอลเอสไอ ตรรกะเชิงเลขแบบอสมวารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับตรรกะเชิงเลขแบบสมวาร เพราะตรรกะเชิงเลขแบบอสมวารจะไม่มีปัญหาการแกว่ง ของสัญญาณนาฬิกา และการดำเนินการต่าง ๆจะใช้เวลาในการทำงานเป็นแบบเฉลี่ย ปัจจุบันไดัมีการนำเสนออัลกอริทึม สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีมากมาย เพื่อพัฒนาการสร้างวงจรคูณ ซึ่งวิธีการ คํานวณจะมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการสร้างวงจรเช่นกัน โดยวิธีการคํานวณที่น่าสนใจคือ การคํานวณแบบเชื่อมตรง โดยการคํานวณแบบเชื่อมตรงจะใช้การแทนตัวเลขที่มีเครื่องหมายกับตัว ดําเนินการและผลลัพธ์ของการคํานวณ ซึ่งไหลผ่านหน่วยคํานวณครั้งละหลัก โดยเริ่มต้นจากหลักที่มีนัยสัญมากที่สุดในวิทยานิพนธ์นี้นําเสนอวิธีการใหม่โดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรงมา ออกแบบวงจรคูณอิงดรรชนีแบบอสมวารขนาด 16 บิต ซึ่งอัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรงจะผลิตผลลัพธ์เป็นค่าประมาณที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับผลลัพธ์ที่แน่นอนโดยไม่ต้องใช้อัลกอริทึมการปัดค่าและใช้ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์วีเอชดีแอลในการอธิบายโครงสร้างของวงจรคูณ และนำไปสร้างบนเอฟพีจีเอ จากผลการทดลองสามารถสร้างวงจรคูณแบบอสมวารขนาด 16 บิต มาใช้ได้จริง โดยอัตราปริมาณงานมีค่าเท่ากับ 27.15 เมกกะเฮิร์ธ

บรรณานุกรม :
ปิยะ วราบุญทวีสุข . (2546). การออกแบบวงจรคูณเลขอิงดรรชนีแบบอสมวารโดยใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะ วราบุญทวีสุข . 2546. "การออกแบบวงจรคูณเลขอิงดรรชนีแบบอสมวารโดยใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะ วราบุญทวีสุข . "การออกแบบวงจรคูณเลขอิงดรรชนีแบบอสมวารโดยใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ปิยะ วราบุญทวีสุข . การออกแบบวงจรคูณเลขอิงดรรชนีแบบอสมวารโดยใช้อัลกอริทึมการคูณแบบเชื่อมตรง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.