ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : กรรณิกา พลเยี่ยม
คำค้น : การชะลอการฟ้อง , โรงงาน -- แง่สิ่งแวดล้อม , กฎหมายสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741311915 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาการนำเอามาตรการชะลอการฟ้องซึ่งเป็นวิธีการทางกฎหมาย ที่จะนำมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีการนี้จะสามารถนำมาใช้บังคับให้ผู้กระทำผิด เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขเยียวยาสภาวะมลพิษ ที่เกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งมีแนวคิดและวิธีการแตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมายอื่น ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า วิธีการชะลอการฟ้องที่จะนำมาใช้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มีส่วนทำให้การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการป้องกันปัญหามลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การชะลอการฟ้อง เป็นขั้นตอนในชั้นการสั่งคดีของพนักงานอัยการ โดยก่อนมีคำสั่งชะลอการฟ้อง จะมีการพิจารณาถึงประวัติและความประพฤติของผู้ต้องหา ลักษณะของความเสียหายที่เกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความยินยอมของผู้เสียหาย ความประสงค์ของผู้ต้องหาที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติ ทั้งที่เป็นเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งพนักงานอัยการจะพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน โดยมุ่งที่จะให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบ ในการจัดการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำอีก รวมถึงการเยียวยาฟื้นฟูความเสียหายด้วย การชะลอการฟ้องจึงเป็นวิธีที่ช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ โรงงานได้อีกทางหนึ่ง การวิจัยเรื่องนี้จึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจนำวิธีการชะลอการฟ้อง มาใช้กับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยอาจกำหนดเป็นหมวดใหม่ว่าด้วยการชะลอการฟ้องที่ประกอบด้วย การให้อำนาจแก่พนักงานอัยการ การมีคณะกรรมการช่วยเหลือพนักงานอัยการ กระบวนการในการนำวิธีการชะลอการฟ้องมาใช้

บรรณานุกรม :
กรรณิกา พลเยี่ยม . (2543). การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิกา พลเยี่ยม . 2543. "การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิกา พลเยี่ยม . "การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
กรรณิกา พลเยี่ยม . การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.