ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ดวงฤทัย บัวด้วง
คำค้น : การหายใจ , ฝุ่น , ทางเดินหายใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา จีนศาสตร์ , สว่าง แสงหิรัญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743335269 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5192
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาผลกระทบของฝุ่นพีเอ็ม-เท็นที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร ศึกษาสุขภาพโดยใช้แบบสอบถาม ATS-DLD-78A และทดสอบสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง Spirometer กลุ่มศึกษาเป็นตำรวจในกรุงเทพมหานคร เขตโชคชัย 4 และวิภาวดีทั้งสิ้นจำนวน 135 คน (อายุเฉลี่ย 36.1+-8.8) กลุ่มเปรียบเทียบเป็นตำรวจที่ปฏิบัติงาน และอาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาจำนวน 67 คน (อายุเฉลี่ย 32.5+-8.2) โดยกำหนดพื้นที่ในการศึกษาอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจากการตรวจวัดพบในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นพีเอ็ม-เท็นใน 24 ชั่วโมงเท่ากับ 124.8 mg/m3 (ระดับมาตรฐานที่ 120 mg/m3) พื้นที่ควบคุมมีค่าเท่ากับ 44.68 mg/m3 การศึกษานี้ได้ควบคุมปัจจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า ตำรวจกรุงเทพมหานครมีอัตราความชุกของอาการในโรคระบบทางเดินหายใจ สูงกว่าตำรวจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบสมรรถภาพปอดในกลุ่มศึกษา มีค่าพารามิเตอร์ของ V25/Ht., FEV1, MMEF, และ FEV0.5 ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) จากผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ กับค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นพีเอ็ม-เท็น

บรรณานุกรม :
ดวงฤทัย บัวด้วง . (2542). ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงฤทัย บัวด้วง . 2542. "ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงฤทัย บัวด้วง . "ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ดวงฤทัย บัวด้วง . ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.