ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นักวิจัย : เสาวพร บุญช่วย
คำค้น : นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , การวางแผนหลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741749708 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผลการวิจัย 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ 2) การนำข้อมูลมาจัดกระทำ โดยผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์หาความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสรุปข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 3) การยกร่างหลักสูตร โดยการจัดทำเอกสารหลักสูตร และ เอกสารประกอบหลักสูตร แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสมบูรณ์ของหลักสูตร 4) การทดลองใช้หลักสูตรและประเมินผลการทดลอง 5) การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 2.หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาในการเรียนดังนี้ 1) ภาษาท่า 2) เพลงปลุกใจ 3) รำวงมาตรฐาน โดยจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในเรื่องของ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดเชื่อมโยง ผลของการใช้หลักสูตรมีดังนี้ 1 หลังการทดลองใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ภาคความรู้และภาคปฏิบัติของนักเรียนทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่ตั้งไว้ คือ ภาคความรู้สูงกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ภาคปฏิบัติสูงกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
เสาวพร บุญช่วย . (2546). การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวพร บุญช่วย . 2546. "การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวพร บุญช่วย . "การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เสาวพร บุญช่วย . การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.