ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา
นักวิจัย : เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์
คำค้น : การประเมินความต้องการจำเป็น , บัณฑิตศึกษา -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741758642 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา และเพื่อประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็น กลุ่มตัวอย่างแบ่งตามระยะของการวิจัย ดังนี้การวิจัยระยะที่1 ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน (2) กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 28 คน และ (3) กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาโท จำนวน 42 คน การวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาตรี จำนวน 164 คน (2) กลุ่มผู้เรียนระดับปริญญาโท 87 คน และ (3) กลุ่มผู้ที่ทำงานด้านการศึกษา จำนวน 35 คน การวิจัยระยะที่ 3 ประกอบด้วยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดบริการหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ ระดับปริญญาโท สาขาการศึกษา และ (3) แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็น มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีรูปแบบการตอบ 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรวัดประมาณค่า ซึ่งมีพิสัยการตอบ 4 ช่วง และแบบเรียงลำดับความสำคัญ ประกอบด้วยข้อมูล (1) ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ (3) เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียน (4) การจัดการเรียนการสอน (5) การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชา (6) แผนการศึกษา (7) จำนวนผู้เรียนต่อชั้นเรียน (8) วันและเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน (9) การชำระค่าเล่าเรียน (10) ค่าเล่าเรียนที่สามารถจ่ายได้ในแต่ละเทอม และ (11) การจัดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลการนำเครื่องมือไปทดลองใช้พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่าเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา มีความเหมาะสม คือ มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และการนำเสนอที่ง่ายต่อความเข้าใจและนำไปใช้

บรรณานุกรม :
เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ . (2546). การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ . 2546. "การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ . "การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เถกิงศักดิ์ ไชยกาญจน์ . การพัฒนาเครื่องมือประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับการจัดบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคนอกเวลาราชการ สาขาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.