ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท-เบนซอกซาซีนเรซิน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท-เบนซอกซาซีนเรซิน
นักวิจัย : สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
คำค้น : Benzoxazine , Near-Zero Shrinkage , Sol-gel process , Spirosilicate , synthesis , กระบวนการโซล-เจล , การสังเคราะห์ , การหดตัวใกล้ศูนย์ , สไปโรซิลิเคท , เบนซอกซาซีน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4380002 , http://research.trf.or.th/node/1587
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท/ เบนซอกซาซีนเรซิน เพื่อหวังว่าจะนำไปใช้แทนฟีนอลิกเรซินที่กำลังจะขาดตลาด ซึ่งฟีนอลิกเรซิน มีข้อเสียทางด้านการหดตัวของเรซินหลังจากผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูง ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงเริ่มจากการสังเคราะห์สารประกอบสไปโรซิลิเคท และอนุพันธ์ของสารประกอบสไปโรซิลิเคท หลังจากตรวจสอบโครงสร้างของสารประกอบสไปโรซิลิเคทที่สังเคราะห์ได้ ขั้นตอนต่อไป คือ การ สังเคราะห์พอลิสไปโรซิลิเคทจากสารประกอบสไปโรซิลิเคท เพื่อศึกษาสมบัติการหดตัวของสาร ประกอบสไปโรซิลิเคท ซึ่งพบว่า สารประกอบสไปโรซิลิเคทเหล่านี้ มีสมบัติการหดตัวน้อยมาก ขณะที่สมบัติการหดตัวของสารประกอบเบนซอกซาซีนก็น้อยมากเช่นกัน โดยกลุ่มของ Ishida ได้ ทำการศึกษาไว้แล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อนำโคโมโนเมอร์ไปทำให้เป็นเรซิน สมบัติการหดตัวของเร ซินน่าจะให้ผลออกมาดี ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การสังเคราะห์โคโมโนเมอร์สไปโรซิลิเคท/เบนซอกซา ซีน โดยใช้อนุพันธ์ของสารประกอบสไปโรซิลิเคทที่มีหมู่ฟังก์ชั่นอะมิโน ประโยชน์ของหมู่ฟังก์ชั่น อะมิโน เป็นการสังเคราะห์ส่วนของเบนซอกซาซีน โดยทำปฏิกิริยากับฟอร์มาล์ดีไฮด์ และฟีนอล ผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Mannich Reaction แต่ผลการทดลองในขั้นตอนนี้ ไม่สำเร็จดัง ที่หวังไว้ เนื่องจากการแตกของวงแหวนในส่วนของสไปโรซิลิเคท หรือส่วนของเบนซอกซาซีนก่อน ที่จะได้โคโมโนเมอร์ออกมา งานวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่ได้กระทำ คือ การนำสารประกอบสไปโรซิลิเคทไปใช้ในการสังเคราะห์ ซิลิกาให้มีพื้นที่ผิวสูง และจากผลการศึกษา พบว่า สารประกอบสไปโรซิลิเคทเหมาะที่จะนำไปเป็น สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซิลิกาให้มีพื้นที่ผิวสูงได้ โดยผ่านกระบวนการโซล-เจล The objective of this research work is to study the synthetic method and properties of spirosilicate/benzoxazine resin to hopefully be able to replace the shortcoming phenolic resin having a disadvantage of shrinkage after curing. Therefore, this work was started with the synthesis of spirosilicate compounds followed by their structural identification. Next step is to synthesize polyspirosilicate to study its volumetric property. It was found that those synthesized spirosilicate compounds gave near-zero shrinkage values. With near-zero shrinkage benzoxazine studied by Ishida and coworker, spirosilicate/benzoxazine comonomer is expected to result in near-zero shrinkage after curing, as well. The important step of this research work is to synthesize the spirosilicate/benzoxazine comonomer using the corresponding spirosilicate derivative containing the amino group. The use of this amino group is for benzoxazine synthesis with formaldehyde and phenol via the Mannich Reaction. However, the result did not show the expected comonomer product. Instead, either spirosilicate or benzoxazine ring was broken before reaching the final comonomer product. Another research work was done under this fund was to apply synthesized spirosilicates in the synthesis of high surface area silica, and the result was found to be very satisfying. High surface area silica was obtained via sol-gel process.

บรรณานุกรม :
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . (2546). การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท-เบนซอกซาซีนเรซิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . 2546. "การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท-เบนซอกซาซีนเรซิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . "การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท-เบนซอกซาซีนเรซิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ . การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ และสมบัติของสไปโรซิลิเคท-เบนซอกซาซีนเรซิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.