ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการเตรียมและสมบัติของโพลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเตรียมและสมบัติของโพลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ
นักวิจัย : ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คำค้น : high impact polystyrene , natural rubber latex , phase transfer technique
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4180002 , http://research.trf.or.th/node/1582
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้ยางจากน้ำยางธรรมชาติในการเตรียมพลาสติกพอ ลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทก ด้วยกระบวนการ emulsion (latex) / phase transfer / bulk polymerization ซึ่งทำได้โดยการเติมสารลดแรงดึงผิวชนิดประจุบวกลงในน้ำยางชนิดที่วัลคา ไนซ์ด้วยรังสีแกมมาขณะที่มีชั้นของสไตรีนมอนอเมอร์อยู่ด้วยจนกระทั่งประจุบนอนุภาคยางเป็น กลางจึงไม่สามารถอยู่ในน้ำได้และจะลอยขึ้นมาบวมตัวอยู่ในชั้นของสไตรีนมอนอเมอร์ เมื่อ แยกชั้นของสไตรีนที่มีอนุภาคยางบวมตัวอยู่แล้วทำากรพอลิเมอร์ไรซ์แบบบัลค์ให้ได้ตัวอย่าง วัสดุสำหรับสอบสมบัติการทนต่อแรงกระแทก พบว่า พลาสติกพอลิสไตรีนที่มียางธรรมชาตินั้นมี สมบัติการทดต่อแรงกระแทกดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ใช้ ปริมาณยางและปริมาณตัวริเริ่ม ปฏิกิริยา นอกจากนี้ได้ใช้วิธี iniferter เตรียม block copolymer ชนิดพอลิไอโซพรีน-พอลิสไต รีน-พอลิไอโซพรีน (ISI) แล้วนำมาเติมในสไตรีนก่อนทำ phase transfer พบว่า ISI ทำหน้าที่ เป็น compatibilizer ของพลาสติกพอลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกได้ดี แต่มีประสิทธิภาพต่ำ กว่า block copolymer ชนิด SIS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า ในการศึกษาโครงสร้างสัณฐานของอนุภาคยางที่วัลคาไนซ์แล้ว พบว่า อนุภาคยางในน้ำ ยางขันมีหลายขนาดและมีการกระจายของขนาดกว้างกว่าในน้ำยางสกิมที่อนุภาคมีขนาดเฉลี่ย ค่อนข้างเล็ก แต่มีปริมาณโปรตีนมากกว่า การวัลคาไนซ์อนุภาคยางทำให้ประสิทธิภาพการ กำจัดโปรตีนด้วยเอนไซม์น้อยลง และโครงสร้างสัณฐานของเมมเบรนรอบอนุภาคยางที่กำจัด โปรตีนออกก่อนจะทำการวัลคาไนซ์มีลักษณะขาดหายไปเป็นช่วงๆ บ่งชี้ว่าโปรตีนเป็นส่วน ประกอบที่ผิวของอนุภาคยางธรรมชาติและมีการกระจายตัวอยู่ที่ผิวของอนุภาคอย่างไม่ สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาผลของขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาคยางธรรมชาติ ต่อสมบัติการทนต่อแรงกระแทกโดยศึกษาจากสมบัติของพอลิสไตรีนที่มีอนุภาคยางพอลิบิวตะ ไดอีนชนิดวัลคาไนซ์ซึ่งมีการกระจายของขนาดสม่ำเสมอและเล็กกว่าอนุภาคของยางธรรมชาติ จากวิธี creaming ที่ใช้ในการแยกขนาดของอนุภาคยางในน้ำยางสกิม และจากวิธี heterocoagulation ในการเตรียมคอมพอสิทของอนุภาคยางธรรมชาติ งานวิจัยที่ดำเนินต่อไปเป็นการศึกษากลไกการแตกของพลาสติกพอลิสไตรีนเหนียวทน แรงกระแทกที่มีอนุภาคของยางธรรมชาติ รวมทั้งการใช้ suspension polymerization เพื่อ เตรียมให้ได้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็น beads สำหรับพัฒนาต่อไปในระดับอุตสาหกรรม ?-Radiation vulcanized natural rubber (RVNR) latex has been applied for preparation of high impact polystyrene (HIPS) by using the emulsion (latex) / phase transfer / bulk polymerization technique. This method involves titration of anionic RVNR latex particles with a cationic surfactant. At end point, neutralized particles transfer from the aqueous serum phase into the styrene monomer. By bulk polymerization of styrene containing swollen rubber particles, HIPS samples were produced for impact testing. Results showed that impact resistance of HIPS based on RVNR increased depending on irradiation dose, rubber content and initiator concentration. Block copolymer, ISI prepared by using the iniferter technique, could be used as a compatibilzer for HIPS toughness enhancement. However, its efficiency was lower than that of the commercial SIS. Morphological study indicated broad particle size distribution of concentrated natural rubber (NR) latex as compared to that of skim latex in which its size was small and the protein content was high. The low effciency of enzyme deproteinization in RVNR latex was detected by nitrogen content determination. It could be assumed from the broken membrane around deproteinization-?-radiation vulcanized NR latex particles that NR particle surface contained protein which non-uniformly distributed in the membrane layer. Determination of the effect of particle size and size distribution on impact resistance of HIPS was also attempted by the studies of HIPS based on ?- radiation vulcanized polybutadiene latex having small size and narrow distribution, application of the creaming method for separation of skim rubber and, of the heterocoagulation technique to produce composite NR based particle. Research work involving the study of fracture mechanism of HIPS based on NR is on-going. In addition, suspension polymerization for preparation of HIPS in bead from is under investigation for industrial development.

บรรณานุกรม :
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . (2545). การพัฒนาการเตรียมและสมบัติของโพลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . 2545. "การพัฒนาการเตรียมและสมบัติของโพลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . "การพัฒนาการเตรียมและสมบัติของโพลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ . การพัฒนาการเตรียมและสมบัติของโพลิสไตรีนเหนียวทนแรงกระแทกจากน้ำยางธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.