ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ
นักวิจัย : ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์
คำค้น : บันไดหนีไฟ , อาคารสูง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กวีไกร ศรีหิรัญ , ภิญโญ จินันทุยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741757131 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ในการออกแบบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องคำนึงถึง การสัญจรของผู้ใช้งานทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง รวมทั้งการระบายผู้ใช้ออกจากอาคาร เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นด้วย โดยในกฎกระทรวง ฉบับที่33 ปี พ.ศ. 2533 ก็มีข้อกำหนดมาตรฐานการออกแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ไว้ด้วย ในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายผู้ใช้ออกจากอาคารนั้น ผู้ออกแบบไม่สามารถมองเห็นภาพ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระบายผู้ใช้ออกจากอาคารนั้นได้ชัดเจน หากเกิดปัญหาขึ้นหลังจากที่มีการก่อสร้างไปแล้ว จะทำให้การแก้ปัญหาทำได้โดยยาก ซึ่งถ้ามีเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการออกแบบการสัญจรและการระบายผู้ใช้ หรือช่วยวัดประสิทธิภาพของอาคารที่ออกแบบได้ จะช่วยทำให้การออกแบบอาคารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า เครื่องมือที่จะช่วยสถาปนิกในการศึกษาการสัญจรและการระบายผู้ใช้ออกจากอาคาร ควรมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังการออกแบบได้อย่างชัดเจน และ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนการวางผังพื้นของอาคารแล้วนำมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยในการเปรียบเทียบข้อมูลการระบายผู้ใช้ออกจากอาคาร เพื่อที่จะสามารถออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ . (2546). โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ . 2546. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ณัฐกรณ์ เสฏฐัตต์ . โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ การหนีไฟภายในอาคารโดยการใช้บันไดหนีไฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.