ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย
นักวิจัย : แคทลียา โสภา
คำค้น : ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , การบังคับใช้กฎหมาย -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ , มานิต วิทยาเต็ม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719914 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ค้นคว้าวิจัยถึงอุปสรรคที่สำคัญของประสิทธิภาพการใช้บังคับ กฎหมายภาษีอากรของไทยเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข ความด้อยประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรและการจัดเก็บภาษี ผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคสำคัญที่เป็นปัญหาต่อการใช้บังคับกฎหมายประการแรกคือ อุปสรรคในการนิติบัญญัติที่ขาดความเป็นระบบ และมีความซ้ำซ้อนสับสนในบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรในหลายจุด ทำให้เกิดปัญหาในการตีความบทบัญญัติของกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น การขาดความเป็นระบบของบทบัญญัติกฎหมายภาษีอากร ยังทำให้ผู้ใช้บังคับกฎหมายมีความยุ่งยากในการอ้างอิง ประกอบกับจุดอ่อนในเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมาย ทำให้เกิดช่องว่างในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรได้ง่าย และการแก้ปัญหาโดยสร้างบทบัญญัติของกฎหมาย ที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่มากเกินไปมักก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี ประการที่สองคือ อุปสรรคในส่วนของบุคลากรผู้ใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในชั้นเจ้าพนักงานของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากร ปัญหาและอุปสรรคในชั้นพนักงานสอบสวน ปัญหาและอุปสรรคในชั้นพนักงานอัยการ ในกรณีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับ ผู้มีพฤติการณ์ในการทุจริตภาษีอากร ปัญหาประการสุดท้ายที่สำคัญคือ อุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายตามแนวนโยบาย โดยไม่คำนึงถึงการปฏิบัติทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากร เช่น พระราชบัญญัติชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 วิทยานิพนธ์เสนอว่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอาจแก้ไขได้ ด้วยวิธีการทางนิติศาสตร์ที่สามารถขจัดข้อบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายได้ โดยการปฏิรูปและชำระเนื้อหาของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร โดยการรวบรวมจัดหมวดหมู่กฎหมายให้มีความเป็นเอกภาพ สนับสนุนการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกร่างบทบัญญัติของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ควรทบทวนบทบัญญัติที่ล้าสมัยหรือข้อบกพร่องของกฎหมาย ควรมีการแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในระดับต่างๆ รับผิดชอบใช้บังคับกฎหมายอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ควรสร้างบทบัญญัติที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เจ้าพนักงานไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งควรมีการหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จะใช้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายทางภาษีอากร และควรเสริมมาตรการทางกฎหมายด้วยมาตรการทางบริหาร เช่น การยุบหรือรวมหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกันเอง เพื่อเกลี่ยกำลังคนนำบุคลากรไปเสริมหน่วยงานที่ขาดแคลน อันเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการใช้บังคับกฎหมายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

บรรณานุกรม :
แคทลียา โสภา . (2545). อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แคทลียา โสภา . 2545. "อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แคทลียา โสภา . "อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
แคทลียา โสภา . อุปสรรคสำคัญของการใช้บังคับกฎหมายภาษีอากรของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.