ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช
คำค้น : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -- บัณฑิต , กำลังคนระดับอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา โฆวิไลกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743328467 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านลักษณะส่วนตัว ด้านวิธีการศึกษา และด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน และศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตเกียรตินิยมกับความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นที่มีต่อลักษณะส่วนตัวและคุณสมบัติในการปฏิบัติงานของบัณฑิตเกียรตินิยม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ซึ่งเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2530-2539 จำนวน 172 คน และผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของบัณฑิตเกียรตินิยม จำนวน 172 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. บัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และมีอาชีพรับราชการในตำแหน่งอาจารย์และนักวิชาการมากที่สุด โดยประสบการณ์ในการทำงานอยู่ระหว่าง 11-15 ปี 2. บัณฑิตเกียรตินิยม มีลักษณะส่วนตัว 6 ด้าน คือ ด้านภาษามีความสามารถในการฟังและจับประเด็นได้ตรงความหมายระดับมาก ด้านความประพฤติมีความซื่อสัตย์มีสัจจะมากที่สุด ด้านรสนิยมเป็นผู้รักษาความสะอาดเรียบร้อยและแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะมาก ด้านการมีความคิดวิจารณญาณเป็นผู้มีความคิดรอบคอบมีเหตุผลมาก ด้านรักความก้าวหน้าเป็นผู้มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติบัณฑิตเกียรตินิยมมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้มาก สำหรับวิธีการศึกษา บัณฑิตเกียรตินิยมมีการเตรียมตัวและการสอบเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ลักษณะและวิธีการอ่านเอกสารการสอน และมีการวางแผนการเรียนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน บัณฑิตเกียรตินิยมเห็นว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด รองลงมามีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น มีความคิดเห็นต่อลักษณะส่วนตัวของบัณฑิตเกียรตินิยม 6 ด้าน คือ ด้านภาษาเห็นว่าบัณฑิตเกียรตินิยมมีความสามารถในการฟังและจับประเด็นได้ตรงความหมายมากที่สุด ด้านความประพฤติ เป็นผู้มีวินัยในตนเองเคารพในระเบียบกฎเกณฑ์มากที่สุด ด้านรสนิยม แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ ด้านการมีความคิดวิจารณญาณเป็นผู้มีความคิดรอบคอบมีเหตุผลมากที่สุด ด้านรักความก้าวหน้าเป็นผู้มีความใฝ่รู้สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมากที่สุด และด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติเป็นผู้มีทักษะในด้านวิชาชีพที่ตรงกับสายงานมาก ส่วนคุณสมบัติในการปฏิบัติงานเห็นว่าบัณฑิตเกียรตินิยมเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด รองลงมามีความอุตสาหะพยายามในการทำงาน 4. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนทั้งสองกลุ่ม พบว่า มีความคิดเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ในด้านคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน สำหรับด้านลักษณะส่วนตัว มีความคิดเห็นตรงกันในด้านภาษา ด้านการมีความคิดวิจารณญาณ และด้านรักความก้าวหน้า

บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช . (2542). การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช . 2542. "การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช . "การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
เบ็ญจวรรณ บุษปวนิช . การศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.