ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ
นักวิจัย : ปรีชา สุนทรเรืองยศ
คำค้น : ยางพารา , กราฟต์โคโพลิเมอร์ , อิมัลชันโพลเมอไรเซชัน , สไตรีน , เมธิลเมทาคริเลท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743327509 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบคอร์-เซลล์อิมัลชัน โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปฏิกิริยาการกราฟต์โคพอลิเมอไรเซชัน ได้แก่ ปริมาณตัวริเริ่มปฏิกิริยา ปริมาณสารก่ออิมัลชัน อุณหภูมิของพอลิเมอไรเซชัน อัตราส่วนสไตรีนต่อเมทิลเมทาคริเลต อัตราส่วนมอนอเมอร์ต่อยางธรรมชาติ รูปแบบการเติมมอนอเมอร์ และเวลาในการเกิดปฏิกิริยา โดยศึกษาหาประสิทธิภาพการกราฟต์ และสัดส่วนการกราฟต์ของยางธรรมชาติกราฟต์ซึ่งหาได้โดยการสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม หาส่วนประกอบของยางธรรมชาติกราฟต์ โดยคำนวณหาเปอร์เซ็นต์โดยโมลของไอโซปรีน สไตรีน และเมทิลเมทาคริเลตจากการวิเคราะห์หาธาตุ CHO ศึกษาสัณฐานวิทยาของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเครื่อง TEM พบว่าการกราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันเป็นแบบคอร์-เชลล์ ศึกษาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติกราฟต์โดยการนำยางธรรมชาติกราฟต์มาขึ้นรูปให้มีความหนาสม่ำเสมอ จากการศึกษาพบว่าภาวะเหมาะสมในการเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ คือ ภาวะที่ใช้ปริมาณตัวริเริ่มปฏิกิริยา 1.5 ส่วนโดยน้ำหนัก ปริมาณสารก่ออิมัลชัน 1.5 ส่วนโดยน้ำหนัก มอนอเมอร์ 100 ส่วนโดยน้ำหนักต่อ 100 ส่วนโดยน้ำหนักของยางธรรมชาติ เวลาในการเติมมอนอเมอร์ 2 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และยังมีการศึกษาถึงผลของอัตราส่วนสไตรีนต่อเมทิลเมทาคริเลตต่อสมบัติเชิงกลต่างๆ ได้แก่ ค่าความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาดและค่ายังโมดูลัส พบว่าสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติกราฟต์ดีที่อัตราส่วน สไตรีนต่อเมทิลเมทาคริเลต 25:75 และ 50:50

บรรณานุกรม :
ปรีชา สุนทรเรืองยศ . (2542). การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา สุนทรเรืองยศ . 2542. "การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา สุนทรเรืองยศ . "การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปรีชา สุนทรเรืองยศ . การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.