ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540
นักวิจัย : คนึงนิจ วีระปุลลี
คำค้น : กองทัพบก , ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง , รัฐประหาร , ระบบการเมือง -- ไทย , กลุ่มอิทธิพล , ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2535-2540
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743328947 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5116
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาบทบาทของกองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยยชนทางการเมือง ศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540 เนื่องจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ และคณะ เป็นปฏิบัติการที่ขัดต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2535-2540 ระบอบการเมืองมีความเปราะบาง คณะทหารถูกท้าทายด้วยวิฤตการณ์ทางการเมืองที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขของการปฏิวัติ แต่ก็ไม่ปรากฏการแทรกแซงทางการเมืองโดยการใช้กำลังหรือเป็นผู้เข้าไปใช้อำนาจรัฐเอง การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ นักวิชาการและทหารที่มีชั้นยศตั้งแต่พันเอกขึ้นไปจนถึงพลเอกสรุปผลได้ว่า กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์เชิงสภาบันมีแนวโน้มเข้าใจในระบบการเมืองของโลกยุคปัจจุบันที่ยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การผลักดันทางการเมือง ใช้วิธีการที่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการยอมรับในอิทธิพลของยุค IT (information technology) แต่ในขณะเดียวกัน ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองของทหารยังปรากฏอยู่ในสังคมการเมืองไทยและอิทธิพลของยุค IT ก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกต่อหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติของเหล่าทหาร โดยที่ทหารเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยสูง บทบาทของผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในการแสดงบทบาททางการเมืองไปในทิศทางใด ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพลเรือนกับสถาบันกองทัพ โดยการสร้างความเป็นทหารอาชีพให้เกิดขึ้น มีอิสระในการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ เพื่อที่กองทัพจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐ ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือน และการสร้างความสามารถให้แก่พลเรือน ซึ่งก็คือสังคมประชา พรรคการเมือง รัฐสภา และรัฐบาล ในอันที่จะตรวจสอบควบคุมกิจการทหารได้อย่างมีความเข้าใจและเท่ากัน

บรรณานุกรม :
คนึงนิจ วีระปุลลี . (2542). กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คนึงนิจ วีระปุลลี . 2542. "กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คนึงนิจ วีระปุลลี . "กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
คนึงนิจ วีระปุลลี . กองทัพบกในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองศึกษาช่วง พ.ศ. 2535-2540. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.