ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม
นักวิจัย : ยุติ ปิ่นวิเศษ
คำค้น : หนังสือพิมพ์ -- ผลกระทบต่อสังคม , ข่าวหนังสือพิมพ์ , หนังสือพิมพ์และการอ่าน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706901 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยเรื่องการเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยเทคนิควิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือพิมพ์กับสภาพทางจิตของคนไทยในสองด้านคือ มุมมองต่อสังคมจากการปลูกฝังโลกทัศน์ และมุมมองต่อตนเองจากภาวะไร้บรรทัดฐาน โดยศึกษาผลเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์และประเภทของเนื้อหาที่เลือกรับ ทั้งนี้ได้มีการตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 1. การปลูกฝังโลกทัศน์กับภาวะไร้บรรทัดฐานในผู้อ่านหนังสือพิมพ์แปรผันตามระยะเวลาที่ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์ 2. การปลูกฝังโลกทัศน์กับภาวะไร้บรรทัดฐานในผู้อ่านหนังสือพิมพ์แปรผันตามปริมาณการอ่านหนังสือพิมพ์ 3. ประเภทเนื้อหาที่เปิดรับต่างกัน ทำให้เกิดการปลูกฝังโลกทัศน์และภาวะไร้บรรทัดฐานในระดับที่ต่างกัน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย 3ส่วน คือข้อมูลทางประชากร พฤติกรรมการใช้สื่อ และทัศนะที่มีต่อตนเองและโลกภายนอก โดยดำเนินการวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถามเพื่อวัดทัศนะ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 384 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows (version 10.0) และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยแบบทิศทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อพิสูจน์ค่าความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. การปลูกฝังโลกทัศน์กับภาวะไร้บรรทัดฐานในผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ติดตามอ่านหนังสือพิมพ์ 2. การปลูกฝังโลกทัศน์กับภาวะไร้บรรทัดฐานในผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการอ่านหนังสือพิมพ์ 3. ประเภทเนื้อหาที่เปิดรับต่างกัน ไม่ทำให้เกิดการปลูกฝังโลกทัศน์และภาวะไร้บรรทัดฐานในระดับที่ต่างกัน

บรรณานุกรม :
ยุติ ปิ่นวิเศษ . (2544). การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุติ ปิ่นวิเศษ . 2544. "การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุติ ปิ่นวิเศษ . "การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ยุติ ปิ่นวิเศษ . การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.