ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์
นักวิจัย : นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์
คำค้น : ศาสนาอิสลาม , สตรีมุสลิม , นวนิยายมาเลย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ , อาณัติ หมานสนิท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704577 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีต่อ ค่านิยม สิทธิ หน้าที่ บทบาท สถานภาพของสตรีมุสลิมและทัศนคติของผู้เขียนในนวนิยายมาเลย์เรื่อง ซาลีนา (Salina) ของ เอ ซาหมัด ไซด์ (A.Samad Said) โน ฮาร์เวสต์ บัด อะ ทอร์น (No Harvest But a Thorn) ของ ชาห์นน อาหมัด (Shahnon Ahmad) และ ซากา (Saga) ของ อับดุลตาลิบ มูฮัมหมัดฮัสซัน (Abdul Talib Mohammad Hassan) ผลการศึกษาพบว่าศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต ของสตรีมุสลิมในนวนิยายทั้งสามเรื่องทั้งในฐานะมารดา ภรรยาและบุตรี ผู้ประพันธ์วิพากษ์วิจารณ์ลักษณะสังคม การดำเนินชีวิตของตัวละครสตรีในเรื่อง ซึ่งไม่ปฏิบัติตัวตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ผลของการไม่ปฏิบัติตามทำให้สตรีพบกับปัญหาทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและสังคมที่สตรีมีส่วนเกี่ยวข้อง สตรีต่างก็ตระหนักดีถึงความขัดแย้งที่พวกเธอเผชิญ คือ ความขัดแย้งระหว่างความเป็นจริงที่พวกเธอประสบกับคำสอนในศาสนาอิสลาม ตลอดไปจนถึงสิ่งที่สังคมปรารถนาและคาดหวังให้พวกเธอปฏิบัติ ซึ่งการคาดหวังของสังคมเป็นอุปสรรคหนึ่งของการดำรงชีวิต เป็นผู้หญิงที่ดีของสตรี นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงให้เห็นว่า แท้จริงศาสนาอิสลามให้ความสำคัญแก่สตรี เพราะสตรีเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างครอบครัว สร้างสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นอิสลามจึงเอื้อให้ สตรีมีสิทธิ หน้าที่ บทบาทและสถานภาพที่เท่าเทียมกันกับบุรุษทุกประการ แต่การที่บุรุษเอาเปรียบสตรี ก็เนื่องมาจากการที่สังคมถูกครอบงำโดยเพศชายทำให้สตรีด้อยกว่าบุรุษ

บรรณานุกรม :
นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ . (2544). สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ . 2544. "สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ . "สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ . สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.