ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : บุณฑริกา กิ่งแก้ว
คำค้น : สำนักพิมพ์และการพิมพ์ , ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741714317 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในด้านประเภท เนื้อหาวิชา ผู้จัดทำ ปีที่ผลิต การอ้างอิง และการทำดรรชนี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยในการผลิตทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ตลอดจนผู้จัดทำในการจัดทำทรัพยากรสารนิเทศ ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2543 จำนวน 2,629 รายการ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีการผลิตทรัพยากรสารนิเทศครบทั้ง 3 ประเภท คือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรสารนิเทศส่วนใหญ่ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทตำรา มีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทำ มีการอ้างอิงในลักษณะบรรณานุกรม และไม่มีการทำดรรชนี ทรัพยากรสารนิเทศจำนวนมากที่สุดมีเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ รองลงมามีเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และไม่มีการผลิตทรัพยากรสารนิเทศที่เป็นความรู้ทั่วไป เนื้อหาวิชายุทธศาสตร์ และนาวิกศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมีการผลิตทรัพยากรสารนิเทศจำนวนมากที่สุด และรองลงมาในปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2542 ตามลำดับสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการทำดรรชนี สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ครบทุกประเภท อีกทั้งครอบคลุมเนื้อหาวิชาอย่างกว้างขวางกว่าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอื่น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสำนักพิมพ์เดียวที่ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแห่งเดียวที่ผู้จัดทำทรัพยากรสารนิเทศเป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตทรัพยากรสารนิเทศโดยใช้ชื่อสถาบันมากกว่าชื่อบุคคล

บรรณานุกรม :
บุณฑริกา กิ่งแก้ว . (2545). การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุณฑริกา กิ่งแก้ว . 2545. "การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุณฑริกา กิ่งแก้ว . "การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
บุณฑริกา กิ่งแก้ว . การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.