ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อ Wuchereria bancroftiในระยะเริ่มแรกโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพรีเมอร์เรสและการตรวจทางน้ำเหลือง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อ Wuchereria bancroftiในระยะเริ่มแรกโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพรีเมอร์เรสและการตรวจทางน้ำเหลือง
นักวิจัย : สุรางค์ ไตรธีระประภาพ
คำค้น : Diagnosis , lymphatic filariasis , Wuchereria bancrofti , การวินิจฉัย , โรคเท้าช้าง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4080005 , http://research.trf.or.th/node/1563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แม้ว่าปัจจุบันมีการควบคุมพาหะนำโรคและการรักษาที่ดี โรคเท้าช้างซึ่งมีสาเหตุหลักจากเชื้อ Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศทางเขต ร้อนและเขตชิดร้อน โรคเท้าช้างถูกกำหนดโดยองค์กรนานาชาติเพื่อการกำจัดโรค (International Task Force of Disease Eradication) ว่าเป็นโรคที่ควรถูกกำจัดได้ในปี พ.ศ. 2563 สำหรับประเทศไทยแม้ว่า โรคเท้าช้างจะมีอัตราความชุกต่ำ และมีแหล่งโรคชุกชุมจำกัดในเขตชนบทของชายแดนพม่าและมาเลเซีย แต่พบว่าแรงงานชาวพม่าที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยมีอัตราความชุกของโรคเท้าช้างที่เกิดจาก W. bancrofti สูง ทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรคเท้าช้างทั้งในคนไทยเอง และแรงงานชาวพม่าเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเท้าช้างแพร่ระบาดขึ้นมาใหม่ (re-emerging disease) ในการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคนั้น วิธีวินิจฉัยโรคที่มีความไวและความจำเพาะสูงเป็นสิ่งสำคัญในการประเมิน สถานการณ์โรคตามความเป็นจริง เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างในปัจจุบันใช้วิธีย้อมเชื้อจาก เลือดและตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีความไวต่ำทำให้ประเมินสถานการณ์ของโรคเท้าช้างต่ำกว่า ความเป็นจริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างโดยการตรวจ Og4C3 antigen และ anti- filarial specific IgG4 antibody โดยวิธี ELISA ตลอดจนใช้วิธี PCR ในการตรวจ SspI repeats ของ เชื้อ W. bancrofti ในแรงงานชาวพม่าเขต อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ควบคู่กับการตรวจดูเชื้อ microfilariae จากเลือด พบอัตราความชุกของโรคดังนี้ เมื่อตรวจด้วยวิธีดูเชื้อ microfilariae 3% วิธีตรวจ Og4C3 antigen 19% วิธีตรวจ anti-filarial specific IgG4 antibody 56% และการตรวจด้วยวิธี PCR 9% นอก จากนี้ยังพบว่าระดับของแอนติเจนในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ microfilariae สูงกว่ากลุ่มที่ไม่พบเชื้อ microfilariae อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (GM = 18,821 เทียบกับ 545 units) โดยผลของระดับแอนติบอดี้ ในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ microfilariae สูงกว่ากลุ่มที่ไม่พบเชื้อ microfilariae อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (GM = 16 เทียบกับ 11 units, p < 0.05) เช่นเดียวกับแอนติเจน เนื่องจากเชื้อ W. bancrofti สายพันธุ์ใน แรงงานพม่า (nocturnal periodic, urban form) มียุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus) สายพันธุ์พม่า เป็นพาหะหลัก ในขณะที่สายพันธุ์ไทย (nocturnal subperiodic, rural form) นำโดยยุงในสกุลยุงลาย (Aedes niveus) และเนื่องจาก W. bancrofti สายพันธุ์พม่าสามารถเจริญเป็นระยะติดต่อในยุงรำคาญสาย พันธุ์ไทยได้ ดังนั้นโอกาสที่โรคเท้าช้างจะแพร่ระบาดในแถบเมืองของประเทศไทยจึงสูง ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสภาวะโรคเท้าช้างในแหล่งโรคชุกชุมของประชากรในพื้นที่อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีที่กล่าวมา พบว่าอัตราของโรคเท้าช้างยังคงสูงมาก ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ในการควบคุมโรค เท้าช้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนไทยเขตโรคชุกชุมและในแรงงานชาวพม่าต่อไป Despite recent advances in vector control and chemotherapy, lymphatic filariasis mainly caused by Wuchereria bancrofti and Brugia malayi is still a major public health problem in tropics and subtropics. The disease has been declared by the International Task Force for Disease Eradication to be eliminated by the year 2020. Although the disease situation is limited to endemic areas of Thailand with a low prevalence rate, the influx of Myanmar immigrants with high infected rate needs public health concern. To close monitor the control program, highly sensitive and specific assays are required for field studies to assess the real burden of the disease. In addition to conventional microscopic method to detect microfilariae, we employed ELISA for detection of Og4C3 antigen and anti-filarial specific IgG4 antibody, as well as PCR for detection of SspI repeats, to assess situation of bancroftian filariasis in Myanmar immigrants at Mae Sot District, Tak Province of Thailand. The prevalence of the disease determined by microscopic method, ELISA for Og4C3, ELISA for anti-filarial specific IgG4 antibody, and PCR for SspI repeats, were 3%, 19%, 56%, and 9% respectively. The levels of antigen in microfilaremics were higher than amicrofilaremics significantly (GM = 18,821 vs. 545 units; p < 0.05) and so were the antibody (GM = 16 vs. 11 units; p < 0.05). The strain of W. bancrofti in Myanmar immigrants (nocturnal periodic, urban form) is mainly transmitted by the mosquito Culex quinquefasciatus, while the Thai strain (nocturnal subperiodic, rural form) is transmitted by Aedes niveus group. Our previous feeding experiment showed that Thai Cx. quinquefasciatus can nurture W. bancrofti to infective stage; thus establishing potential for urban transmission in Thailand. We also studied the real disease burden in Thai population, residing in endemic area of Um Phang, Tak province. As assessed by the mentioned tests, our data also show the high prevalence of bancroftian filariasis in this endemic area of Thailand. Therefore, to prevent re- emerging of the disease good control strategies for the disease are required to monitor the Thai people in endemic areas and the Myanmar immigrants.

บรรณานุกรม :
สุรางค์ ไตรธีระประภาพ . (2544). การวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อ Wuchereria bancroftiในระยะเริ่มแรกโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพรีเมอร์เรสและการตรวจทางน้ำเหลือง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรางค์ ไตรธีระประภาพ . 2544. "การวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อ Wuchereria bancroftiในระยะเริ่มแรกโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพรีเมอร์เรสและการตรวจทางน้ำเหลือง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรางค์ ไตรธีระประภาพ . "การวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อ Wuchereria bancroftiในระยะเริ่มแรกโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพรีเมอร์เรสและการตรวจทางน้ำเหลือง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
สุรางค์ ไตรธีระประภาพ . การวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อ Wuchereria bancroftiในระยะเริ่มแรกโดยวิธีปฏิกิริยา ลูกโซ่โพรีเมอร์เรสและการตรวจทางน้ำเหลือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.