ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย
นักวิจัย : ธรรมศักดิ์ ยีมิน
คำค้น : Bleaching , coral , damselfish , filed experiment , Gulf of Thailand , planula larva , Recovery , recruitment , sea urchin , settlement , การทดลองในภาคสนาม , การทดแทนประชากร , การฟอกขาว , การฟื้นฟู , การลงเกาะของตัวอ่อน , ตัวอ่อนปะการัง , ปลาสลิดหิน , ปะการัง , อ่าวไทย , เม่นทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA3880021 , http://research.trf.or.th/node/1546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการฟื้นตัวของแนวปะการังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ อัตราการลงเกาะของตัว อ่อนปะการัง อัตราการตายของตัวอ่อนปะการังภายหลังจากการลงเกาะ อัตราการเจริญเติบโตของ ตัวอ่อนปะการัง และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีอื่นๆ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและความแปรปรวนของอัตราการลงเกาะตามเวลาและ สถานที่ โดยการวางแผนการทดลองอย่างมีระบบ ศึกษาชนิดและปริมาณตัวอ่อนปะการังที่ลงเกาะ ตามกลุ่มทางอนุกรมวิธานโดยใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ ประกอบของตัวอ่อนปะการังกับโครงสร้างของ community ปะการัง วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ สำคัญที่มีผลต่อการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปะการัง สถานที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้เน้นบริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะที่บริเวณเกาะ ค้างคาว จ. ชลบุรี โดยใช้วิธี Line transect method, random quadrat, Settlement plate experiment, Permanent quadrat, Caging experiment และการติดเครื่องหมายโคโลนี จำนวนชนิดและจำนวนโคโลนีของ juvenile colony ของปะการังที่พบมีน้อยเมื่อเปรียบ เทียบกับรายงานการศึกษาจากบริเวณอื่น ๆ ของโลก juvenile colony ของปะการังหลายชนิดที่พบ มีจำนวนน้อย ในขณะที่มีจำนวนโคโลนีใหญ่อยู่มาก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ กระจายและอัตราการตายของ juvenile colony ในบริเวณที่ศึกษาได้แก่ ตำแหน่งของพื้น (substrate) ที่ว่างให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะ มุมเอียงของพื้น ปริมาณการตกตะกอน grazing activity ของเม่นทะเล Diadema setosum และอิทธิพลของ territory ของปลา damselfish การลง เกาะของตัวอ่อนปะการังบนแผ่นกระเบื้องจากการทดลองในภาคสนาม (Settlement plate experiment) แสดงอย่างชัดเจนว่าอัตราการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทยตอนในมีต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาจากแนวปะการังต่าง ๆ ทั่วโลก มีเพียงตัวอ่อนของปะการัง Pocillopora damicornis เท่านั้นที่ลงเกาะบนแผ่นกระเบื้องจำนวนมากแต่ตัวอ่อนปะการังชนิดอื่นๆ ที่จัดเป็นชนิดเด่นทั้งในแง่จำนวน juvenile colony และจำนวน colony ใหญ่ในธรรมชาติลงเกาะบน แผ่นกระเบื้องน้อยมาก ปัจจัยจำกัดที่สำคัญคือ การมีจำนวนตัวอ่อนปะการัง (planula larvae) อยู่ใน มวลน้ำน้อยเนื่องจากอิทธิพลของทิศทางกระแสน้ำ และจำนวนแหล่งที่มาของตัวอ่อนปะการังมีน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า grazing activity ของเม่นทะเล Diadema setosum และ territory ของปลา damselfish มีบทบาทสำคัญต่อการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในระดับ small scale การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่รุนแรงขึ้นเป็นครั้งแรกในอ่าวไทยมีผลกระทบมาก ต่อโครงสร้างของกลุ่มปะการัง อัตราการลงเกาะและอัตราการตายของตัวอ่อนปะการัง การศึกษา วิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว (long term) ของกลุ่มปะการังในอ่าวไทยมี ความสำคัญมากเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากการรบ กวนของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างกลุ่มปะการังตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาแนว ปะการังในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ข้อมูลเกี่ยวกับการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเป็นข้อมูลพื้นฐาน ทางวิชาการที่สำคัญมากสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังได้ อย่างถูกต้องและยังใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และวางแผนการจัดการแนวปะการังอย่างมีประ สิทธิภาพ การฟื้นฟูตัวเองจากการถูกรบกวนทั้งโดยธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ของกลุ่ม ปะการังในอ่าวไทยตอนในคงต้องใช้เวลานานมากด้วยข้อจำกัดของอัตราการลงเกาะของตัวอ่อน ปะการังซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยทั้งชนิดและปริมาณ ผลงานวิจัยจากโครงการนี้ได้ตีพิมพ์แล้วจำนวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างการตีพิมพ์จำนวน 2 เรื่อง ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จำนวน 3 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ยังอยู่ในระหว่างการจัด เตรียมต้นฉบับจำนวน 7 เรื่อง เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการจำนวน 14 เรื่อง และผลงานอื่น ๆ Recovery of coral reefs depend on several important factors such as settlement of planula larvae, post-settlement mortality of coral spats, growth and development of juvenile colonies and other means of asexual reproduction. The aims of the project were examining rates of coral recruitment and their spatial and temporal variations by using appropriate experiments, studying numbers and species of coral recruitments based on reliable references, analyzing the relationship between composition of coral recruits and coral community structure, analyzing certain environmental factors influencing coral recruitment and developing knowledge concerning reproductive biology of corals. The study sites were in the Inner Gulf of Thailand, especially at Khang Khao Island, Chon Buri Province. Several methods were applied, i.e., Line transect, random quadrat, settlement plate experiment, permanent quadrat, caging experiment and marking coral colony. Species richness and density of juvenile colony of corals in the present study were comparatively low. Several coral species were very abundant in terms of number of large colony and percentage of live coral cover but only a few juvenile colonies of them were found in the coral communities. The most important factors controlling distribution pattern and mortality rate of juvenile colonies were position of available substrate, sediment, grazing activity of a sea urchin, Diadema setosum, and territory of damselfish. The data of coral recruitment on settlement plate experiments revealed that rates of coral recruitment in the Inner Gulf of Thailand were very low, compared to other reports from different geographic regions. Most of coral recruits on the plates was only, Pocillopora damicornis . Recruits of other dominant coral species were rarely observed on the experimental plates. The limiting factors of coral recruitment were shortage of planula larva supply due to the effects of direction of oceanographic current and sources of planula larvae. Clearly, grazing activities of D. setosum and territory of damselfish played a significant role on coral recruitment in a small scale. Severe coral bleaching was clearly observed in the Gulf of Thailand during April- August, 1998. This event has been recognized as an ecological factor influencing coral community structure, coral recruitment rate and mortality rate of juvenile corals. The long - term study on changes of coral communities in the Gulf of Thailand is required in order to analyze the effects of both natural and anthropogenic disturbances on coral communities and the problems of coral reef development in the Inner Gulf of Thailand as well. Data on coral recruitment obtained from the present study are very important basic knowledge for environmental impact assessment in coral reef ecosystem and conservation and appropriate planning and management. Recovery of coral communities in the Inner Gulf of Thailand after disturbances may need long period of time because of low rates of coral recruitment. Based on the results from the present project, four research titles was published; two titles are in press; three titles were submitted; seven manuscripts are being prepared; fourteen titles were presented in the seminar, and conferences and other related activities.

บรรณานุกรม :
ธรรมศักดิ์ ยีมิน . (2551). การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธรรมศักดิ์ ยีมิน . 2551. "การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธรรมศักดิ์ ยีมิน . "การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
ธรรมศักดิ์ ยีมิน . การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.