ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : วสุ สุทธเสถียร
คำค้น : พฤกษศาสตร์ -- การจำแนกประเภท , เนื้อไม้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทวีศักดิ์ บุญเกิด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743470921 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การสำรวจและเก็บตัวอย่างไม้ดอกประเภทที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 เก็บตัวอย่างทั้งหมดได้ 375 ตัวอย่าง ได้ตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ได้จำนวน 121 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน 38 วงศ์ 73 สกุล พบว่าวงศ์ที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดได้แก่วงศ์ Caesalpiniaceae มีจำนวน 21 ชนิด วงศ์ที่มีจำนวนชนิดพรรณไม้มากเป็นอันดับสองคือ Mimosaceae มีจำนวน 12 ชนิด พันธุ์ไม้ที่เด่นและมีปริมาณมากในพื้นที่ศึกษาคือ พฤกษ์ (Albizia lebbeck (L.) Benth.) ปอสา (Broussonetia papyrifera Vent.) และประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) นอกจากนี้ยังพบพืชถิ่นเดียวของประเทศไทยจำนวน 4 ชนิดคือ กำลังช้างสาร (Acacia craibii I.C. Nielsen) อรพิม (Bauhinia winittii Craib) กาหลงเขา (Bauhinia viridescens Desv. var. hirsuta K. Larsen & S.S. Larsen.) และดอกเสี้ยว (Jasminum siamense Craib) พรรณไม้ที่เก็บรวบรวมได้ ได้จัดทำคำบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา รูปวิธานจำแนกสกุล รูปวิธานจำแนกชนิด รวมทั้งข้อมูลทางนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ ชื่อพื้นเมือง ประโยชน์และภาพถ่าย ได้จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ตามแบบมาตราฐาน และเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
วสุ สุทธเสถียร . (2543). การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วสุ สุทธเสถียร . 2543. "การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วสุ สุทธเสถียร . "การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วสุ สุทธเสถียร . การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.