ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย
นักวิจัย : กุลนภา ฟู่เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA3780022 , http://research.trf.or.th/node/1518
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลทางประชากรพันธุศาสตร์ในชนกลุ่มน้อยที่ยังคงรักษาขนบธรรม เนียมประเพณีวัฒนธรรมและภาษาพูดของกลุ่มไว้ได้เป็นอย่างดีซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆของ ประเทศไทย 5 กลุ่มชน ได้แก่ ไทยภูเขา ผู้ไทย ชอง ลาวโซ่ง และซาไก ในภาคเหนือ ตะวันออก เฉียงเหนือ ตะวันออก กลาง และใต้ ตามลำดับ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมอัน ประกอบด้วย 1.ชนิดของฮีโมโกลบิน ด้วยวิธี cellulose acetate electrophoresis 2. บีตาโกลบินยีน แฮพโพลไทป์ ( ?-globin gene haplotypes ) ในกลุ่มยีนบีตา-โกลบินบนโครโมโซมที่ 11 ด้วยวิธี พีซีอาร์ แล้วตัดด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพาะ 7 ตำแหน่ง 3. ไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสม ( mtDNA polymorphism ) ชนิด Asian specific 9bp deletion ( region V ) ด้วยวิธี พีซีอาร์ 4. mtDNA polymorphism ในส่วน D-loop major noncoding region ด้วยการทำ direct DNA sequencing จากดีเอ็นเอที่เพิ่มจำนวนได้ด้วยวิธี พีซีอาร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษา nucleotide diversity ภายในกลุ่มชนและระหว่างกลุ่มชนสร้างเป็น phylogenetic tree ดูความสัมพันธ์ของกลุ่ม ประชากรที่ศึกษา ผลการศึกษาพบความถี่ของยีนฮีโมโกลบินอี(HbE)ในกลุ่มคนไทยภูเขา ผู้ไทย ชอง ลาวโซ่งและซาไก เท่ากับ 0.01 , 0.31 , 0.60 , 0.05 และ 0.06 ตามลำดับ โดยผลบีตาโกลบิน ยีนแฮพโพลไทป์ ระบุว่า กลุ่มคนชองซึ่งมีอุบัติการของHbEสูงที่สุดนั้นมี origin ของHbEต่างจาก กลุ่มชนอื่นๆ โดยไปคล้ายกับกลุ่มคนเขมรที่เคยมีรายงานมาแล้ว ส่วนกลุ่มชนอื่นๆนั้นมี origin ของ HbEที่เหมือนกันและเหมือนกับที่เคยมีรายงานในประชากรไทยทั่วไปและลาว ซึ่งสอดคล้องกับผล ของ mtDNA polymorphism ที่พบว่ากลุ่มคนชองมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆน้อย ส่วนลาวโซ่ง ผู้ไทย ไทยภูเขา รวมไปถึงคนไทยทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนั้นมีความสัมพันธ์กันจึง เชื่อว่าHbEที่มีอุบัติการสูงในกลุ่มผู้ไทยน่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของHbEที่แพร่เข้าไปในกลุ่มประชากร ไทยทั่วไป ส่วนชนกลุ่มน้อยที่มีอุบัติการของ HbE ต่ำ ก็น่าจะได้รับเข้าไปจากกลุ่มประชากรไทยทั่ว ไปที่ไม่สามารถสืบประวัติได้ และนอกจากนี้ผล mtDNA polymorphism ยังระบุว่ากลุ่มคนซาไก เป็น กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นน้อยมาก ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ชนชาติไทยได้มากขึ้นและจะมากยิ่งขึ้นหากนำวิธีการ ศึกษานี้ไปศึกษาในกลุ่มชนอื่นๆของประเทศไทยเพิ่มเติมอีก In order to provide population genetics data of small ethnic groups of Thai population we have studied five ethnic groups living in difference geographical region. Five selected ethnic groups studied includes Hill tribes in the north, Phu Tai in the northeast, Chong in the east , Lao Song in the middle and aborginal Sakai in the south of the country. Four genetic markers including types of hemoglobin determined by hemoglobin electrophoresis , b-globin gene haplotypes determined using PCR, an Asian specific 9 bp deletion in region V of mtDNA and mtDNA sequence polymorphisms in the D-loop major non-coding region determined by direct DNA sequencing were studied and determined ethnic relationship by phylogenetic tree analysis. It was found that the HbE gene frequencies in Hill tribes, Phu Tai, Chong, Lao Song and Sakai were 0.01, 0.31, 0.60, 0.05 and 0.06, respectively. b-Globin gene haplotype analysis indicates that HbE in Chong population has difference origin with other groups but has the same origin with Kambodian reported previously. HbE in the four remaining groups share the same origin with general Thai and Laos populations. Data on mtDNA polymorphisms also indicates that the Chong and Sakai populations are less related to other groups whereas Lao Song , Phu Tai and Hill tribes are closely related to the general Thai population living in Chiangmai and Khon Kaen provinces. The result from this study shows that both genetic markers on nuclear DNA and the mtDNA polymorphisms could provide useful information related to the history of Thai population. Further study on other small ethnic groups should provide a more insight into the study of history and ethnic relationships among Thai population

บรรณานุกรม :
กุลนภา ฟู่เจริญ . (2541). การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กุลนภา ฟู่เจริญ . 2541. "การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กุลนภา ฟู่เจริญ . "การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
กุลนภา ฟู่เจริญ . การศึกษาบีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของไมโตคอนเดรีย์ในชนกลุ่มน้อยของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.