ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน
นักวิจัย : ศุภสินี เนียมแสง
คำค้น : การปนเปื้อนของน้ำมันในทะเล , กุ้งกุลาดำ , กุ้ง -- ตัวอ่อน , สิ่งมีชีวิตในทะเล -- ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ , ปิโตรเลียม -- พิษวิทยา , สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741750463 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบโอมานส่วนที่ละลายน้ำ (WSF) สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน Corexit 9527 และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระยะ Postlarva (P[subscript 20]) ด้วยวิธีชีววิเคราะห์แบบน้ำนิ่ง ในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 28 ํC ความเค็ม 20 ppt วิเคราะห์ความเป็นพิษในรูปมัธยฐานของระดับความเข้มข้น (LC[subscript 50]) ในเวลา 96 ชั่วโมง ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% พบว่า ค่า 96-h LC[subscript 50] ของน้ำมันดิบส่วนที่ละลายน้ำ และสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน มีค่าเท่ากับ 32.93 (29.16-38.40) microgram/l TPH และ 20.83 (19.86-22.03) mg/l ตามลำดับ ส่วนการทดลองหาแนวโน้มความเป็นพิษเฉียบพลันของสารละลายผสมน้ำมันดิบส่วนที่ละลายน้ำและสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน วิเคราะห์ข้อมูลความเป็นพิษด้วย Response surface analysis ความสัมพันธ์ของความเป็นพิษของน้ำมันดิบ ส่วนที่ละลายน้ำและสารเคมีขจัดคราบน้ำมันในสารละลายผสมที่เวลา 96 ชั่วโมง เป็นดังสมการ M[subscript 96] =-51.300 +4.965476 OIL-0.345833 DISP- 0.021259 OIL[superscript 2]-0.102381 DISP*OIL + 0.156250 DISP[superscript 2] นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะความเป็นพิษร่วมกันของน้ำมันดิบส่วนที่ละลายน้ำและสารเคมีขจัดคราบน้ำมันในสารละลายผสมไม่แน่นอน โดยที่เวลา 24 ชั่วโมงเป็นแบบเสริมพิษกัน แต่หลังจากนั้นจะไม่เพิ่มความเป็นพิษกัน และอัตราการตายของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่รับสาร จากผลการทดลองที่ได้ สามารถประเมินระดับความเข้มข้นที่ปลอดภัย (NOAEL) ของน้ำมันดิบส่วนที่ละลายน้ำ และสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน ในสภาพสารละลายเดี่ยวต่อกุ้งกุลาดำวัยอ่อน โดยใช้ค่า safety factor หรือ uncertainty factor พบว่า ค่า NOAEL เท่ากับ 0.33 microgram/l TPH และ 0.21 mg/l ตามลำดับ ส่วนค่าระดับความเข้มข้นที่ปลอดภัยของสารละลายผสมร่วมนั้น ไม่สามารถหาความเข้มข้นที่แน่นอนได้ เนื่องจากค่า 96-h LC[subscript 50] มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ำมันดิบส่วนที่ละลายน้ำ และสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน ในสารละลายผสม

บรรณานุกรม :
ศุภสินี เนียมแสง . (2546). พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภสินี เนียมแสง . 2546. "พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภสินี เนียมแสง . "พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ศุภสินี เนียมแสง . พิษเฉียบพลันของน้ำมันดิบ สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน และสารละลายผสมร่วม ต่อกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) วัยอ่อน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.