ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
นักวิจัย : ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์
คำค้น : สารมลพิษ , มลพิษ , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , ไนโตรเจนไดออกไซด์ , ฝุ่น , โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา จีนศาสตร์ , สุรัตน์ บัวเลิศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741752229 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการตรวจวัดสารมลพิษอากาศคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ถึง 7 มกราคม 2545 ณ จุดเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 พื้นที่ คือ บริเวณบ้านพัก สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลัก และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านสบป้าด ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ตรวจวัดโดยใช้ passive sampler ส่วนฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนตรวจวัดด้วยเครื่องเก็บอากาศเฉพาะบุคคลพร้อมหัวแยกไซโคลน ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนที่ตรวจวัดได้นำมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนระหว่างค่าการตรวจวัดและค่าจากเครื่องตรวจวัดแบบต่อเนื่องพบว่ามีความสัมพันธ์สูงในทุกพื้นที่แต่สำหรับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีความสัมพันธ์ต่ำยกเว้นที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านสบป้าด แบบจำลอง ISCST3 ถูกนำมาใช้ในการคำนวนความเข้มข้นของสารมลพิษอากาศสำหรับการตรวจสอบระยะสั้น ผลจากแบบจำลองในการศึกษาครั้งนี้พบว่าให้ค่าการทำนายต่ำกว่าค่าการตรวจวัด นั่นคือแบบจำลองที่เลือกใช้อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ซับซ้อน

บรรณานุกรม :
ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ . (2546). การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ . 2546. "การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ . "การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ . การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.