ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์
นักวิจัย : ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ
คำค้น : หนังสือเบรลล์ , การรู้จำภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ โควาวิสารัช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325201 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาหาตำแหน่งตัวอักษรเบรลล์บนภาพกระดาษอักษรเบรลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดรอยนูนเรียงตัวกันเป็นกลุ่มตัวอักษร เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้นิ้วมือสัมผัสเพื่ออ่านข้อความที่บันทึก เอกสารอักษรเบรลล์ที่นำมาใช้เป็นเอกสารที่บันทึกด้วยสเลท-สไตลัส เครื่องพิมพ์ดีด อักษรเบรลล์ และพิมพ์จากเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ซึ่งพิมพ์บนกระดาษทั้งแบบด้านเดียวและสองด้าน ภาพที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ได้มาจากเครื่องสแกนภาพแบบแบนราบ โดยสแกนภาพเอกสารเพียงด้านเดียวสำหรับเอกสารทุกประเภท โดยงานวิจัยนี้ทำการหามุมเอียงของเอกสาร และหาตำแหน่งของจุดรอยนูนที่ปรากฏในภาพเอกสาร เพื่อจัดกลุ่มเป็นตัวอักษรที่สามารถนำไปใช้แปลงเป็นตัวอักษรปกติ การแสดงผลตัวอักษรใช้การแปลจากเซลล์ตัวอักษรเบรลล์ เป็นตัวอักษรปกติแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกการแปลได้ 3 รูปแบบคือ แปลเป็นตัวอักษรไทย แปลเป็นตัวอักษรอังกฤษ และแปลเป็นตัวอักษรคอมพิวเตอร์เบรลล์ ความถูกต้องของการแปลตัวอักษรปกติ ในภาพเอกสารอักษรเบรลล์แบบพิมพ์ด้านเดียวเท่ากับ 96.3% 97.1% และ 98.9% สำหรับเอกสารที่บันทึกด้วยสเลท-สไตลัส เอกสารที่บันทึกด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ และเอกสารที่บันทึกด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ตามลำดับ และความถูกต้องของการแสดงตัวอักษรปกติ ในภาพเอกสารอักษรเบรลล์แบบพิมพ์สองด้าน ซึ่งบันทึกด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์เท่ากับ 95.7%

บรรณานุกรม :
ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ . (2548). การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ . 2548. "การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ . "การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ . การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.