ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025
นักวิจัย : พศิน แตงจวง
คำค้น : competitiveness , databases , education system , Labour Capacity Preparation , labour force , Policy , การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน , การแข่งขัน , ข้อมูลพื้นฐาน , นโยบาย , ระบบการศึกษา , แรงงาน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5010015 , http://research.trf.or.th/node/1498
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการศึกษาการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานสภาพการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วง 1980-2025 และเพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานคือเชิงปริมาณใช้ข้อมูลจากหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารระดับกระทรวง มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า สถานประกอบการ พนักงาน สังเกต เยี่ยมเยือน รับฟัง พูดคุยทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในอีกกว่า 2 ทศวรรษข้างหน้าประเทศไทยจะยังมีแรงงานน้อยกว่าเวียดนาม แต่เวียดนามจะเกิดปัญหาคนว่างงานสูง ทำให้รัฐบาลต้องส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อใช้แรงงานเข้มข้น ในขณะที่ประเทศไทยมีประสบการณ์มาก่อน แรงงานมีประสบการณ์สูง แต่มีจุดด้อยคือการไม่ยอมรับค่าแรงราคาถูกได้ เวียดนามได้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อสนองภาคอุตสาหกรรมไฮเทค และจะแข่งขันการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูงด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าด้านการศึกษาทั้งสองประเทศมีระบบการศึกษาแตกต่าง กัน โดยเฉพาะเวียดนามมีการคัดเลือกและสอบอย่างเข้มข้น คนเวียดนาม มีความอดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมากกว่าคนไทย จนมีการกล่าวว่า “คนเวียดนามเรียนเพื่อชาติ คนไทยเรียนเพื่อตนเอง” นักศึกษาเวียดนามสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าของไทย เวียดนามจึงสามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าของไทย แม้ว่าจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเวียดนามมีน้อยกว่าไทย ดังนั้นหากไทยต้องการแข่งขัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งหมายถึงคุณภาพของแรงงานต้องสูงขึ้น แต่หากไม่ต้องการแข่งขันก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ใช้ของที่ผลิตใช้เอง หากไทยเลือกที่จะอยู่บนเวทีโลกให้ได้จะต้องส่งเสริมการวิจัย ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเรียนเพื่อชาติ ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนให้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ครูต้องมุ่งทำการสอนมากกว่าทำงานบริการอื่นๆ สถานประกอบการต้องมีส่วนร่วมกับกระบวนการผลิตแรงงาน ระบบการวัดประเมินผลการศึกษาทุกระดับต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเน้นการวิจัย การรองรับบุคลากรที่เปลี่ยนงานใหม่ รัฐพึงจัดศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง พึงสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับต่างๆ สถานทูตพึงมีหน่วยจัดทำข้อมูลพื้นฐานความต้องการและศักยภาพด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ ผลจากการศึกษาได้นำไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพมากกว่าด้านปริมาณ สอดคล้องกับการเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการในระดับสูงกับสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงแรงงาน The purposes of the project were to compare the labour capacity preparation during 1980-2025 and to analyse and synthesise the findings for policy recommendations. Multi-methodologies were used for data collection, using international as well as national statistics. Field work consisted of numerous interviews with high ranked officers in the Ministries, universities, company executives, as well as some employees. Figures were processed to set up comparable series. The results of the study show that Vietnamese labour force will still be going to grow much faster than Thai’s in the next 2 decades. But Vietnam will face with unemployment that force Vietnamese policy to foster investment in labour intensive industries. While in Thailand, better living standards will put pressure on wages increase. Vietnam has already put emphasis on training highly skilled workers in high tech industries in order to attract more foreign investment which generally transfers higher technologies. One of the means used to attract high tech industries is to offer high skilled labour at reasonable cost. There are significant differences in the education systems. Vietnam education system is more selective from the beginning. Vietnam already produces more scientists, engineers and technicians, although there are less students than Thailand. In order to pursue economic growth, Thailand has to choose a high path with more capital intensive technologies and faster increase of factor productivity which means the higher quality of labour forces. Better conceived curricula, better articulation of educational institutions with industry, better formation of teachers and development of research capacities in higher education. By the same token, the government has to encourage enterprises to improve their productivity by a better choice of technologies, the formation of skills of their workers, the development of training facilities and of research capacities, by better labour organisation and higher wages. The attention on several weak points of the Thai education system, and gives some hints to improve the quality of education. In a nutshell the required policy measures are the following: Emphasis must be put on sciences and technologies, as well as on research in academic curricula. Developing links with enterprises: professional teachers, participation in setting up curricula, Regarding to the results of the study, they are applying to develop the concepts of education to better quality from the compulsory education to Ph.D. levels. They are also disseminated to higher education institutes, vocational education commission, and Ministry of Labour for better quality work forces.

บรรณานุกรม :
พศิน แตงจวง . (2552). การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พศิน แตงจวง . 2552. "การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พศิน แตงจวง . "การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
พศิน แตงจวง . การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ภาคแรงงาน: การศึกษาเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม 1980-2025. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.