ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์
นักวิจัย : สรียา ชัยรัตนานนท์
คำค้น : Automotive Industry , Car , Comparative Study , economic and trade proficiency , Motorcycles , Parts and accessories of motor vehicle , Thailand , Vehicle , Vietnam , การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ , ชิ้นส่วนรถยนต์ , ประเทศไทย , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้า , อุตสาหกรรมยานยนต์ , เวียดนาม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5010010 , http://research.trf.or.th/node/1496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรม ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และความเป็นคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ภายหลังจากที่ประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก โดยใช้วิธีการประเมินขีดความสามารถ (RCA) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (CMS) และปัจจัยผลประโยชน์เปรียบเทียบ (Dynamic Diamond Model) ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและกับเวียดนาม ซึ่งผลของการศึกษาจะได้นำมาจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทั้งในเวทีการค้าระหว่างประเทศและการแข่งขันในตลาดโลก จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าผลจากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นประเทศไทยยังคงมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าสูงกว่าประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์นั้น แม้ว่าเวียดนามมีการผลิตที่ต่ำกว่าไทยแต่ความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของการส่งออกที่มีอัตราที่สูงกว่าไทยอาจทำให้เวียดนามครองส่วนแบ่งในตลาดโลกในสินค้านี้มากกว่าไทยในอนาคต นอกจากนั้น การศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และขีดความสามารถในการแข่งขัน ชี้ให้เห็นว่าศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีที่สูงกว่า แรงงานมีทักษะฝีมือและมีผลิตภาพแรงงานสูง รวมทั้งมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้มแข็งกว่า แต่ไทยก็ยังมีข้อเสียเปรียบในด้านความสมบูรณ์ทางทรัพยากร อัตราค่าจ้างแรงงาน และเสถียรภาพทางการเมือง และผลจากการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมฯ จากการเข้าเป็นสมาชิก WTO ของเวียดนามพบว่า แม้ว่าการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นในปี 2550 แต่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว การย้ายฐานการผลิตจากไทยไปเวียดนามไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเวียดนามขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกหลายปี ดังนั้น อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเวียดนามในปัจจุบันจึงอยู่ในฐานะคู่ค้าของไทยมากกว่าคู่แข่ง The purpose of the project is to compare on trade partnership and competition of the automotive industries in Thailand and Vietnam. The study identified the impacts on the Thai automotive industry after Vietnam became member of World Trade Organization (WTO) in 2007. In this regard, the analytical tools adopted in this study comprised of (1) Revealed Comparative Advantage (RCA), (2) Constant Market Share Analysis (CMS), (3) Dynamic Diamond Model; and (4) SWOT Analysis. The results of the study show that overall economic and trade capability of the Thai automotive industry was higher than that of Vietnam’s. However, in case of motorcycle parts and components, although production capacity of Vietnam was less than that of Thailand, remarkable competitive capability as well as a rapid growth in export has created an opportunity for Vietnam to win a larger world market share in the future. In addition, the SWOT analysis revealed that technological capability, skilled labor, labor productivity and industrial networking were key strengths of the Thai automotive industry compared to Vietnam’s. On the other hand, major disadvantages of Thailand were in natural resources, labor price and political stability. From the analysis on impacts from WTO accession of Vietnam, even though there was an increase in trade and foreign direct investment in Vietnam in 2007, to move automotive production base from Thailand to Vietnam tends to be problematic due to a lack in basic infrastructure that would need few years for development. Hence, at the current status of development, Vietnam tends to be a trade partner of Thailand rather than a trade competitor.

บรรณานุกรม :
สรียา ชัยรัตนานนท์ . (2551). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สรียา ชัยรัตนานนท์ . 2551. "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สรียา ชัยรัตนานนท์ . "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
สรียา ชัยรัตนานนท์ . การศึกษาเชิงเปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทยและเวียดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.