ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ
นักวิจัย : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คำค้น : regulation , regulatory , watch , กฎระเบียบ , การกำกับดูแล , การเฝ้าระวัง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5010005 , http://research.trf.or.th/node/1493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมายของโครงการเฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐคือการเฝ้าระวังการออกกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการกำกับดูแล และกฎระเบียบ (regulation) ซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองจากพระราชบัญญัติ ซึ่งอยู่ในรูปประกาศ ระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติ (guideline) ของหน่วยงานกำกับดูแล (regulator) ต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน (concession) หรือใบอนุญาต (license) ต่างๆ เนื่องจากกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดกติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในตลาด การคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ หรือการให้บริการสาธารณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง ในหลายกรณี กฎหมายระดับรองเหล่านี้มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมย์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบของรัฐสภา และอาจถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) ในธุรกิจ ซึ่งทำให้สังคมโดยรวมเสียประโยชน์ การเฝ้าระวังกฎระเบียบของหน่วยงานการกำกับดูแลโดยภาควิชาการจึงน่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการปรับปรุงให้กฎระเบียบของหน่วยงานการกำกับดูแลเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมากยิ่งขึ้น ในโครงการนี้ คณะผู้วิจัย ได้เฝ้าระวังการออกกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแลอิสระที่ถูกตั้งขึ้นตามกฎหมายและองค์กรกำกับดูแลที่เป็นองค์กรภายใต้ฝ่ายบริหารคือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลด้านการขนส่ง และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีหน้าที่ป้องปรามการผูกขาดทางการค้า โครงการ Regulatory Watch ได้จัดทำรายงาน “เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ” จำนวน 21 เรื่องซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 15 เรื่อง และได้จัดทำเว็บไซต์ของโครงการ (www.regulatorywatch.org) รายงานของโครงการได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของโครงการแล้ว 15 เรื่อง ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10 เรื่อง ผ่านทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุแล้ว 14 ครั้ง ตลอดจนเผยแพร่โดยการให้ข้อมูลแก่ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการบรรยาย การเสวนา และการอภิปรายทางวิชาการอื่นๆ อีกอย่างน้อย 18 ครั้ง และการแถลงข่าวใหญ่ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หลังการเผยแพร่ผลการศึกษาหลายชิ้น คณะผู้วิจัยได้รับการติดต่อสอบถามเข้ามาจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ผลจากการศึกษาได้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากฎระเบียบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการต่างๆ The objective of this project is to monitor and provide analysis and comments to draft (or new) regulations proposed (or announced) by regulatory agencies. The regulations covered by this project include not only those in the form of bylaws, announcements, ordinances and guidelines but also concessions, licenses and even some legislative statutes that directly affect incentives and behaviors of producers and consumers. Altogether these laws and regulations play a crucial role in setting the rules of the game for competing in the market, protecting consumers, and ensuring the provision of social services. Without a proper monitoring mechanism, there are risks that these laws and regulations can be against public interests due to interference by vested interests. The project covers regulations of five regulatory agencies, i.e., the National Telecommunications Commission (NTC), which regulates telecommunications, the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET), both of which jointly regulate the stock market, the Ministry of Transport (MOT), which is in charge of regulating transportation services and the Trade Competition Committee (TCC), which is responsible for competition law. The project has produced 21 ‘Regulatory Watch Reports’, 15 of which have been reproduced and published by leading national newspapers. The project’s lead researchers have also actively made use of electronic media by appearing in 14 television and radio talk show programs and by publishing their articles in the project web site. In addition, they have also been invited to present their views in 18 seminars and 2 press conferences. All in all, the project has received numerous positive feedbacks or at least drawn attentions of the related regulatory agencies, consumer representatives, the press and the general public.

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . (2552). เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . 2552. "เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . "เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ . เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.