ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม
นักวิจัย : เพลินใจ แต้เกษม
คำค้น : กระทรวงยุติธรรม , การยอมรับจากสังคม , ต้องขัง , รอยสัก , รอยสักผู้ต้องขัง , ราชทัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5010003 , http://research.trf.or.th/node/1491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเรื่อง “รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ต้องขังสักร่างกายในเรือนจำ ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการยอมรับผู้ต้องขังที่สัก และแสวงหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสักของผู้ต้องขัง เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในการปรับตัวกลับสู่สังคม ตลอดจนเพื่อสร้างหลักสูตรอบรมให้ความรู้กับผู้ต้องขังเข้าใหม่ในการป้องกันการลักลอบสัก ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากร 3 กลุ่ม คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่เรือนจำ ผู้ต้องขังที่ลักลอบสักในเรือนจำ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์จัดทำกรณีศึกษาผู้ต้องขังที่ได้รับผลกระทบจากการสัก 5 ราย และมีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสักตามร่างกายทุกรูปแบบ และเห็นด้วยที่เรือนจำมีกฎระเบียบห้ามมิให้ผู้ต้องขังสักร่างกายเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 85.8 ในการห้ามผู้ต้องขังสักในเรือนจำ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำ ตลอดจนมีความเห็นว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่มีรอยสักมีปัญหาในการควบคุมถึงร้อยละ 81.6 ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังที่ลักลอบสักร่างกายในเรือนจำ จำนวน 420 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50.7 สักทั้งจากข้างในและนอกเรือนจำ โดยสักครั้งแรกตั้งแต่อายุยังน้อย 16-20 ปี สำหรับลวดลายที่สักส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ เช่น ปลาคาร์ฟ มังกร เสือ ฯลฯ รองลงมาลายโมเดิร์น และลายไม้เลื้อย บริเวณที่นิยมสักบริเวณแผ่นหลัง หน้าอก สาเหตุที่ตัดสินใจ อันดับ 1 คือสวยงามตามแฟชั่น ร้อยละ 23.8 อันดับ 2 คือ ระบายความเครียด ร้อยละ 19.1 และอันดับ 3 คืออยู่ว่าง ๆ สักแก้เหงา ร้อยละ 18.1 โดยจะสักหลังจากเข้ามาอยู่ในเรือนจำได้ประมาณ 4-6 เดือน และใช้เวลาในช่วงกลางคืนหลังขึ้นเรือนนอนในการลักลอบสักมากที่สุด ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ เคยได้รับการอบรมแนะนำเรื่องรอยสัก ร้อยละ 76.9 แต่เป็นเพียงการอบรมแนะนำในช่วงแรกเข้าเรือนจำหรือบริเวณหน้าแถวในตอนเช้าถึงระเบียบของเรือนจำในการห้ามมิให้ผู้ต้องขังลักลอบสักแต่ยังขาดการอบรมในหลักสูตรเฉพาะของการให้ความรู้เรื่องอันตรายและผลกระทบของการสัก และเห็นว่ารอยสักจะมีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ คณะวิจัยจึงเสนอให้มีการบรรจุหลักสูตรในการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรอยสักในการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ The objectives of the research on “Tattoo of inmate…Problem in adaptation and reintegration” were to study the problem of tattooed inmates in prison, factors related to tattoo of inmates in prison, to find how to solve and seek the measure to prevent the problem and to perform training course of new received inmates for prevent tattooing. Three sample groups are people ,prison officer and tattooed inmates . We have interview 5 cases of tattooed inmates concern with receive impact from tattoo after release. 400 of people results , the study found the most of sample groups are 21-30 year of age, had a bachelor’s degree, to be a government official and not have tattoo on body (85%) but peer have tattoo on body (64.8%). The most of sample group disagree with tattoo of inmate (44%) and agree with order to not permit inmate tattooed in prison (82%). 120 of prison officers results, the study found the most of sample groups are male, 41-50 year of age, had a bachelor’s degree, 21-30 years of work experience. The most of sample group agree with to prohibit tattoo of prisoners in prison because tattoo is the cause of many problem for treatment. Most of prisons not have the specific course for introduce inmates to prevent tattoo. 420 of tattooed inmates result, , the study found the most of tattooed inmates are 21-30 year of age, had primary education background, single status , Buddhism , used to work as labor and had income between 5,001-10,000 baht per month .Also they reside in the south of Thailand. Most of inmates tattooing from both inside and outside prison (50.7%) . They are between 16-20 year of age for the first time to have tattoo (49.3%).The popular design of tattoos are dragon, tiger and modern design. The popular area on body for tattoos is back . they have tattoo after live in prison about 4-6 months and tattooing in the nighttime. The priority of reasons for tattoo of inmates were as follow : (1) fashion in prison 23.8% ; (2) to express one’s feelings 19.1% ; (3) to relief feel lonely 18.1 % . The study found 51.4% of tattooed inmates need to remove tattoo because worry about to apply for a job and acceptance of social after release. An instrument for tattooing of inmates in prison to consist of ; an ink, a pin or pen, olive oil and powder. Recommendation of researchers on this study were as follow : 1. To have training course of all new received inmates for introduce about impact and to prevent tattoo. 2. To record profile of new received inmates about tattoo and often to check body of inmates. 3. To improve the discipline punishment of tattooed inmates and the inmates tattoo artist in prison. 4. To have activities or treatment programs for change attitude and value of tattooed inmates and the inmates tattoo artist about tattoo. 5. To strict for control risk areas in prison. 6. Prison should give the inmates tattoo artist have a chance to show their ability such as painting .

บรรณานุกรม :
เพลินใจ แต้เกษม . (2551). รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เพลินใจ แต้เกษม . 2551. "รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เพลินใจ แต้เกษม . "รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
เพลินใจ แต้เกษม . รอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.