ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : สุกิจ อัคคกิจโกศล
คำค้น : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , การออกแบบระบบ , อุตสาหกรรมเหล็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นครทิพย์ พร้อมพูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325104 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4476
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้า ของธุรกิจแปรรูปเหล็กด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กระบวนการขายและข้อมูลจากบริษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เหมืองข้อมูล วงจรการพัฒนาระบบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงได้ศึกษาขั้นตอนของงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก และเงื่อนไขต่างๆ ของงานขายสินค้า ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานหลักๆ ได้ดังนี้ การจัดการข้อมูลพื้นฐาน การลงทะเบียนลูกค้า การรับรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า การตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า การสอบถามสถานะสินค้าที่สั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อสินค้า การยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่าย การแสดงรายงานสรุปและรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ของไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล รวมถึงได้ใช้ไมโครซอฟท์วิชวลเบสิก 6.0 และไมโครซอฟท์วิชวลอินเทอร์เดบ 6.0 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม โดยที่โปรแกรมทั้งหมด ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ หลังจากพัฒนาระบบเป็นที่เรียบร้อย ผู้วิจัยได้ทดสอบการทำงานของระบบและพบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ งานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแปรรูปเหล็ก และธุรกิจที่มีลักษณะการขายคล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานขายสินค้า และช่วยทำให้การดำเนินงานของลูกค้าและแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

บรรณานุกรม :
สุกิจ อัคคกิจโกศล . (2548). การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกิจ อัคคกิจโกศล . 2548. "การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกิจ อัคคกิจโกศล . "การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุกิจ อัคคกิจโกศล . การออกแบบและพัฒนาระบบงานขายสินค้าของธุรกิจแปรรูปเหล็ก ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.