ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม
นักวิจัย : ศูลิน ศรีสุชาติ
คำค้น : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การควบคุมคุณภาพ , วงจรรวม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741742029 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4460
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจร โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลความรู้ของการวิเคราะห์งานเสียการจัดหมวดหมู่ความรู้เพื่อสะดวกในการนำไปใช้เป็นฐานข้อมูล การสร้างระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรและการทดสอบความถูกต้องระบบด้วยการเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่เคยเกิดขึ้น ระบบการวิเคราะห์งานเสียของวงจรรวมนี้ถูกพัฒนาด้วยการโปรแกรมของภาษา PHP และโปรแกรม MS Access ระบบวิเคราะห์งานเสียของวงจรรวมถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการวิเคราะห์อาการเสีย 3 แบบด้วยกันคือ อาการเสียแบบวงจรขาด อาการเสียแบบลัดวงจร และอาการเสียแบบกระแสไฟฟ้ารั่ว ระบบสามารถหาสาเหตุการเสียเชิงแก้ไข (Corrective) ได้ 52 สาเหตุและสาเหตุการเสียเชิงป้องกัน (Preventive) ได้ 6 สาเหตุ ความรู้ที่ใช้ในระบบต้องถูกประมวลให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ของ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ 2) ส่วนอธิบายและ 3) สาเหตุการเสีย ผลการนำระบบไปใช้งานพบว่าช่างผู้ปฏิบัติงานพอใจระบบที่สามารถให้คำแนะนำแทนวิศวกรได้ตลอดเวลาระบบจะแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายเพื่อคงสภาพของการเสียไว้และหากยังไม่สามารถพบสาเหตุจึงจะใช้เครื่องมือและวิธีการแบบทำลายในการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป การทดสอบความถูกต้องของระบบทำโดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้จากระบบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรายงานการวิเคราะห์ที่เคยเกิดขึ้นจำนวน 253 ฉบับ พบว่าผลการวิเคราะห์ตรงกันทั้งหมด

บรรณานุกรม :
ศูลิน ศรีสุชาติ . (2548). การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูลิน ศรีสุชาติ . 2548. "การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศูลิน ศรีสุชาติ . "การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศูลิน ศรีสุชาติ . การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานเสียของการผลิตวงจรรวม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.