ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน
นักวิจัย : ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล
คำค้น : โรงพยาบาลชุมชน , บุคลากรสาธารณสุข , การประสานงาน , บริการสาธารณสุข
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : องอาจ วิพุธศิริ , สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741309961 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกี่ยวกับการให้ความสำคัญและสภาพเป็นจริงของการประสานงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชนในด้านการบริหาร การบริการ วิชาการและการมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2543 ถึง ธันวาคม 2543 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลชุมชนที่สุ่มได้ทั้ง 24 แห่ง จำนวน 1,252 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 739 คน (อัตราการตอบกลับร้อยละ 59.0) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis H test และ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีอายุเฉลี่ย 34.1 ปี มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 54% ปฏิบัติงานตำแหน่งระดับบริการ 55.8% มีประสบการณ์เป็นกรรมการ คปสอ. 35.8% สถานที่ปฏิบัติงานมีระยะทางห่างจากโรงพยาบาลเฉลี่ย 12.9 กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบเฉลี่ย 6 หมู่บ้าน/สถานีอนามัย มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน คปสอ. 63% มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 59.9% ประเด็นที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่างการให้ความสำคัญและสภาพเป็นจริงของการประสานงาน ในแต่ละด้าน คือ (1) การร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอย่างจริงจัง (2) การสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการพึ่งตนเอง (3) การมีเครื่องมือใช้ติดต่อสื่อสารเพียงพอ (4) การเปิดโอกาสให้ประชาชน/องค์กรชุมชน/ร่วมเป็นกรรมการ วางแผน ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เมื่อพิจารณากิจกรรมการประสานงานด้านการบริหาร การบริการ วิชาการ และการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับสภาพเป็นจริงของการประสานงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.001) ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญโดยรวม และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตาม อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระบบข้อมูลข่าวสารและประสิทธิภาพทีมงาน รพช./สอ. ผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพเป็นจริงโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตาม อายุ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของผู้บริหารระบบ ข้อมูลข่าวสารและประสิทธิภาพทีมงาน จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานของโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัย ควรจะพัฒนาในด้าน การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัยให้เป็นทีมงานเดียวกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริการ พัฒนาศักยภาพของทีม คปสอ. และประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน

บรรณานุกรม :
ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล . (2543). ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล . 2543. "ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล . "ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล . ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต่อการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.